تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق، تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها، سهولت استفاده ادراک شده

 

جاکوبی و کاپلان ۲ (۱۹۷۲) طبق تحقیق باایر روی مقیاس کلی ریسک نتیجه گیری کرده و پنج بعد مهم آنرا توصیف می کنند: ریسک مالی، ریسک کارایی، ریسک اجتماعی، ریسک فیزیکی و ریسک روانی، به علاوه بر این ابعاد ریسک کلاسیک، پیدایش اینترنت و فضای مجازی اشکال خاصی از تصورات و نگرش مربوط به ریسک، ریسک مربوط به مسائل شخصی و ریسک امنیتی را به وجود آورده است.
لی۳ و همکارانش (۲۰۰۳) عنوان کردند که ریسک روانی عدم گرایش کاربرد خدمات موبایل بانک را نشان می دهد. آنها در یافتند که ریسک روانی با مسأله کاربرد تلفن بانک مناسب نیست. و آنها همچنین با این استدلال که موبایل بانک هیچ گونه تهدیدی را برای زندگی بشر ایجاد نمی کند ریسک فیزیکی را از ابعاد ریسک ادراک شده در پذیرش موبایل بانک خارج کردند.
تحقیقات اولیه نشان می دهد که هزینه مالی ،مسایل امنیتی،و ریسک کارایی از متغیرهای ضروری در تعیین کاربرد خدمات موبایل بانک هستند.بر این اساس می توان فرضیات زیر را مطرح کرد.
۱-۸)فرضیه‌های تحقیق
سودمندی ادراک شده در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر دارد.
سهولت استفاده ادراک شده در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیردارد.
ریسک کارایی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر دارد.
ریسک مالی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر دارد.
ریسک امنیتی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر دارد.
ریسک حریم خصوصی در قصد استفاده از بانکداری موبایلی تأثیر دارد.
۱-۹)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
در جدول (۱-۱) به مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته می شود:
جدول(۱-۱)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق
متغیر نوع متغیر تعریف مفهومی وعملیاتی
سودمندی ادراک شده مستقل میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص،بر سطح عملکرد او می افزاید.( (۰۰۳ ۲Venkatesh, ) یعنی میزانی که یک فناوری از نظر شخص موجب می‌شود تا در شرایط مساوی از امکانات موجود بهره بیشتری بگیرد. سازه‌های اندازه گیری این متغیر سرعت در انجام کارها، افزایش کارایی و مفید بودن سیستم می باشد که بوسیله نظر سنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه اندازه گیری می شود.
سهولت استفاده ادراک شده مستقل میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تلاش زیادی جهت یادگیری ندارد. (۰۰۳ ۲Venkatesh, ) یعنی کار کردن با یک سیستم تا چه میزان از نظر شخص آسان است. سازه های اندازه گیری این متغیر آسان بودن یادگیری، آسان بودن استفاده از خدمات بانکداری موبایلی و انعطاف پذیری سیستم می باشد که بوسیله نظر سنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه اندازه گیری می شود.
ریسک کارایی مستقل ریسکی که در ارتباط با محصول است به کارکرد ناقص محصول بر خلاف چیزی که طراحی شده و مورد تبلیغ قرار گرفته است.(اسدی،۱۳۸۵) این ریسک به عوامل اشاره دارد که ممکن است کارایی بانکداری موبایلی را در نظر مشتری تحت تأثیر قرار دهد. سازه‌های اندازه گیری این متغیرعدم عملکرد خوب سیستم ، عدم برآورده نمودن انتظارات مشتری از بانکداری موبایلی بر اساس برتریهای تبلیغ شده پس از استفاده می‌باشد که از طریق نظر سنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه سنجیده می شود.
ریسک مالی مستقل به نگرانی مشتریان در مورد پتانسیل و ضرر مالی اشاره دارد.(۲۰۰۳Lee, ) به نوع کانال بازاریابی (اینترنت) مربوط می شود.سازه‌های اندازه‌گیری این متغیر اشتباه در وارد کردن مشخصات تراکنش شماره حساب یا مبلغ، ترس از دست دادن پول و از دست دادن کنترل حساب شخصی در نتیجه ضرر مالی در اثر استفاده از بانکداری موبایلی ومواجهه با اختلال و اشکال تراشی از عدم امنیت سامانه می‌باشد که بوسیله نظر سنجی از مشتریان با ابزار پرسشنامه سنجیده می‌شود.
ریسک امنیتی