تعریف فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی

 

۲٫پرهیز از ناشناخته ها(تردید گریزی) یا احتیاط
۳٫فرد گرایی در مقابل گروه گرایی
۴٫ مرد سالاری در مقابل زن سالاری
در مجموع می توان گفت:
تعریف یگانه و واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد اما بیشتر صاحبنظران موافق اند که:
– فرهنگی کّلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.
– فرهنگ منعکس کننده تاریخ سازمان است.
– فرهنگ دربر گیرنده مباحث مورد مطالعه انسان شناسان مانند تشریفات و نمادهاست.
– فرهنگ بطور اجتماعی شکل گرفته یعنی توسط گروهی از افرا د که با هم یک سازمان را تشکیل داده اند ایجاد و حفظ شده است.
– فرهنگ بطئی و ُ کند است.
– فرهنگ به سختی تغییر می کند ). هافستد، ۱۹۹۱ ، ص ۷۹(
کامل ترین تعریف فرهنگ سازمانی را ادگاردشاین به شکل زیر تعریف می نماید:
فرهنگ سازمانی، الگوئی از مفروضات اساسی است که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته، به طوری که انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آنها می آموزد، اگر این الگو در طی زمان کارائی خوبی داشته باشد، اعتبار می یابد به طوری که آن شیوه ی صحیح ادراکی، اندیشه و احساس اعضای جدید درباره مشکلا تشان را شکل می دهد) . گوردن، ۱۹۸۷ ، ص ۷۰۶(
۲-۳ سیر تاریخی مطالعات فرهنگ سازمانی
توجه به فرهنگ سازمانی با گروه های غیر رسمی در سازمان آغاز میگردد، چستر بارنارد در نوشته های خود به سازمان غیر رسمی یا آنچه امروزه بخش پنهان و پوشیده کوه یخ سازمانی یا فرهنگ آن خوانده میشود بعنوان یک ضرورت برای عمل کامیاب سازمان رسمی اشاره کرده است.
از این رو می توان گفت فرهنگ در یک سازمان همانند شخصیت در یک انسان است ، کوشش های پژوهشی التون مایو و همکارانش ، نظام هائی از هنجارها و نهادهای اجتماعی را که در میان دسته های گوناگون پدید می آید و دررفتار آنان اثر میگذارد، آشکار کرد . (طوسی، ۱۳۷۲ ، ص ۱۱)
فرهنگ سازمانی از زمان مطرح شدن توسط اوچی و واترمن و دیگران از مهمترین و قابل بحث ترین موضوعات در زمینه رفتار سازمانی بوده است، این توجه محدود به دانشگاه ها و مراکز علمی نبوده است، مدیران اجرائی نیز به موضوع فرهنگ سازمانی به خصوص تا جائی که با عملکرد سازمانی نیز بستگی پیدا می کند، علاقه نشان داده اند، باوجود این توجه و علاقه درباره چگونگی تعریف فرهنگ سازمانی اتفاق آراء وجود ندارد، مقایسه تعریف های مهم با هم نشان می دهد که همه آنها در سه چیز با یکدیگر مشترک میباشند:
۱ – فرهنگ را در قالب ارزشهائی که اشخاص آنها را مشمول رفتار مناسب در سازمانها می دانند تعریف می کنند.
۲- این ارزش ها به دلیل مورد تأکید بودنشان انتخاب شده اند.