تعریف متغیر مستقل خویشتنشناسی، ابزار گرد آوری اطلاعات، تحلیل عاملی تأییدی

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

ترفند عدم مقابله
خویشتن شناسی
ترفندهای مدیریت تعارض
مدل مفهومی پژوهش
۳-۴٫ جامعه آماری ونمونه مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در ویژگی یا ویژگیهای مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع تحقیق ارتباط داشته باشند(خلیلی، ۱۳۸۳: ۱۶۷). جامعه پژوهش عبارت است از کلیه مدیران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران که تعداد آنها ۱۵۰ نفر می باشد که در سال ۱۳۹۳ در این شرکت مربوطه مشغول به کار می باشند. برای تعیین حجم نمونه پژوهش، کلیه اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شدند.
بر این اساس، در این مطالعه ۱۵۰پرسشنامه به کلیه مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تحویل داده شد که پس از مکاتبه و مراجعه تعداد ۱۲۵ پرسشنامه گردآوری گردید. در نهایت، پس از حذف پرسشنامههایی که بطور ناقص پر شده بود، تحلیل های آماری بر روی ۱۲۳ پرسشنامه اجرا گردید.
۳-۵٫ ابزار گرد آوری اطلاعات:
در این پژوهش برای اندازهگیری متغیرها از دو پرسشنامه خویشتنشناسی(SCS) و پرسش نامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون استفاده شده است که در زیر به تفصیل به آنها پرداخته میشود:
-مقیاس خویشتن شناسی(SCS)
این مقیاس به وسیله شییر و کارور (۱۹۸۵) ساخت و اعتباریابی گردید. این مقیاس شامل ۲۳ گویه است و تمامی گویهها بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینهای تنظیم شده است (۱)= اصلا در مورد من صدق نمی کند، (۲)= کمی در مورد من صدق می کند (۳)= نظری ندارم، (۴) = در مورد من صدق می کند، (۵)= کاملا در مورد من صدق می کند). مقیاس خویشتنشناسی از سه خرده مقیاس زیر تشکیل شده است.
۱٫ خودشناسی خصوصی: که بر توجه به جنبه های درونی و خصوصی متمرکز است.
۲٫خودشناسی عمومی: تمایل به آگاهی و ارتباط با وجوهی از خود است که دیگران می توانند ادراک کنند.
۳٫اضطراب اجتماعی: تمایل در به راحتی مضطرب و ناخوش شدن در موقعیت های اجتماعی است.
پایایی این پرسشنامه در پژوه لطیفیان و سیف (۱۳۸۶) برای خرده مقیاس خویشتنشناسی خصوصی ۰٫۷۱، برای خویشتنشناسی عمومی ۰٫۵۷ و برای اضطراب اجتماعی ۰٫۸۴ گزارش شده است. در این مطالعه روایی ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت (در فصل ۴ به صورت مبسوط گزارش شده است).
جدول ۱-۳: تعریف متغیر مستقل خویشتنشناسی
گویهها