تعریف مدیریت مشارکتی، تصمیم گیری گروهی، مشارکت کارکنان


 

2-2- تعریف مدیریت
از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است و عمدتا آن را شامل «برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت» دانسته‌اند، اما با توجه به تحولات چندساله اخیر و نظر به اینکه توجه به اخلاقیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده است، تعریف زیر برای مدیریت در شرایط حاضر، مناسب تر به نظر می‌رسد. از نگاه برخی صاحبنظران، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز امکانپذیر می گردد و همچنین طی آن، استفاده بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت،‌ جهت جلب رضایت متقاضیان آن‌ها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق می یابد (رحمان سرشت، 1384: 4).
مگینسون (1)، موسلی (2) و پیتری (3) نیز مدیریت را، کار کردن با منابع انسانی، منابع مالی و منابع فیزیکی، جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملیات، معرفی نموده‌اند. (میرابی، 1382: 10 و 11). اما مدیریت از نظر روزابث موس کانتر (4) مدرس دانشگاه هاروارد: عبارتست از عمل توازن بین فعالیت‌های مختلف شرکت: کاهش فعالیت ها و افزایش فعالیت‌ها. حذف فعالیت‌های زاید و ساختن فعالیت‌های مرتب به طور همزمان، انجام کارهای بیشتر در زمینه های جدید با منابع کمتر (کاتلر، 1385: 142).
در خصوص اهمیت مدیریت در زندگی اجتماعی نیز، پیتر دراکر (5) گفته است: «مدیریت موثر جز منابع اصلی توسعه ملت‌ها شده و مهم‌ترین منبع برای توسعه ملت‌ها محسوب می شود» لذا اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیت یک سازمان نقش بسزایی دارد، هرچه سازمان پیچیده تر باشد، نقش مدیریت دشوارتر خواهد شد. به عبارت دیگر مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب، با افراد مناسب در جایی که فعالیت در آن جریان دارد(میرابی، 1382: 10).
2-3-تعریف شهر
شهر زیستگاهی است انسان ساخت ودریک قدرت سیاسی مشخص که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را دردرون خود جای می دهد ، فضاهای ویژه براساس تخصص های حرفه ای به وجود می آورد تفکیکی کما بیش مشخص وفزاینده میان بافتهای مسکونی وبافت های کاری ایجاد می کند وفرهنگ خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود خرده فرهنگهای بی شماری را حمل میکند .
2-3-1- شهر را میتوان متشکل از چهار جزء سیستم درنظر گرفت
2-3-1-1- (( اکو سیستم یا سیستم محیطی))
2-3-1-2- (( سیستم اندیشه ای – ارزشی ))
2-3-1-3-(( سیستم فضایی – فعالیتی ))
2-3-1-4 (( سیستم مدیریت وکنترل شهری ))
سیستم طبیعی شامل : انسان ومحیط طبیعی ( زمین ، حیوانات وگیاهان موجود درآن ) میباشد
سیستم اندیشه ای شامل : مبانی اداراکی معین ، ارزش ها ، اهداف کلان وخرد ، معیارها ، آمال وخواهانی ها ، سیاستها وتصمیم ها ( سیاسی ، اقتصادی )
سیستم فضایی شامل : سیستم فعالیت های انسانی ، جریانها ، سیستم کالبدی یا فضاهای تغییر شکل یافته توسط انسان
سیستم مدیریت شامل : سیستم های هدایت ، کنترل ، تصمیم گیری وبرنامه ریزی شامل استراتژی ها ، خط مشی ها ، برنامه ها
2-4-تعریف مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی: نوعی سبک مدیریت می باشد که مشخصه اصل ی آن کاربر ی فراوان روش تصمیم گیری گروهی است، این سبک کاملاً در نقطه مقابل مدیریت خودمدار است. در سبک مشارکتی غالباً بر این باورند که بدین وسیله انسان ها بطور عاطفی خوب کار می کنند، گاهی آن را مدیریت دموکراتیک نیز می نامند .
رهبری یا مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن تصمیمات با مشارکت کارکنان اتخاذ می گردد تد بیری ومدیریت مشارکتی به مدیران اجازه می دهد تا در قسمتی از گروه وارد شوند و تصمیمات بهتری اتخاذنمایند .