تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق، مفاهیم و واژگان اختصاصی، روش گردآوری اطلاعات

 

پرسش اصلی:
آیا عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ تهران مطلوب می باشد؟
پرسش های فرعی:
۱-آیا میانگین شاخص های یادگیری سازمانی برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند؟
۲-آیا میانگین شاخص های تعالی فرایندها برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
۳-آیا میانگین شاخص های مالی(ارزش ذینفعان) برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
۴-آیا میانگین شاخص های مربوط به رضایت ذینفعان برگرفته از برنامه عملیاتی در معاونت شهرسازی شهرداری منطقه ۷ و ۱۰ شهر تهران در وضعیت مطلوب قرار دارند ؟
در این تحقیق به سوالات تحقیق یکبار از منظر شهروندان و بار دیگر از منظر کارشناسان پاسخ داده خواهد شد و دو منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری تهران با هم مقایسه می شوند.
۵-۱- نوع و روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است زیرا نتایج آن در اختیار شهرداری تهران قرار میگیرد و از نظر جمع آوری اطلاعات به دلیل این که به دستکاری مستقیم متغیرها نیازی نخواهیم داشت روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانهای و مطالعه میدانی استفاده میگردد.
۶-۱- روش گردآوری اطلاعات
ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانهای، بررسی اسناد و مدارک، مقالات، اینترنت و پرسشنامهی محققساز حضوری خواهد بود.
۷-۱- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بهره گرفتن از کارت امتیازی کانجی است. ابتدا با مطالعه اسناد فرادست و راهبردی تحقیق، ماموریت و وظایف معاونت شهرسازی و با توجه به ابعاد کارت امتیازی کانجی شاخص هایی را برای ارزیابی عملکرد استخراج نموده و پرسشنامه طراحی می گردد، سپس پرسشنامه برای تکمیل در اختیار نمونه آماری کارشناسان و شهروندان قرار می گیرد.
قلمرو مکانی: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شهروندان منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری شهر تهران و مدیران و کارکنان این معاونت در منطقه ۷ و ۱۰ تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق زمستان ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۳۹۲ می باشد.

۸-۱- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
ارزیابی عملکرد