تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، مفاهیم و واژگان اختصاصی

 

Lee. Irene A(2008)
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق
این تحقیق از لحاط هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی ازنوع پیمایشی محسوب می شود، چرا که با توجه به مدل مفهومی پژوهش و با توجه به شاخص های استخراج شده از ادبیات به بررسی تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی می‌پردازد و باعث روشن شدن این موضوع برای سازمان هایی که هنوز به سمت منابع انسانی الکترونیکی نرفته اند می شود که فناوری اطلاعات تاثیرات مثبت فراوانی بر رویه های مدیریت منابع انسانی و نهایتا اثربخشی سازمان دارد.
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود (منابع اولیه). علاوه بر استفاده از پرسشنامه، از کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی نیز به عنوان منابع ثانویه برای گردآوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان است.
محدودیت های تحقیق:
از مهمترین مشکلات که می تواند برای هر پژوهشی که در این خاک و بوم انجام می شود، ذکر کرد عدم همکاری سازمان های مرتبط با امر پژوهش با محقق است که متاسفانه این پژوهش نیز از این مستثنی نمی باشد.
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
کاربرد فناوری اطلاعات:
کاربرد فناوری اطلاعات به مقدار بکارگیری سخت افزار، نرم افزار و پرسنل سیستم فناوری اطلاعات در سازمان اشاره دارد. این متغیر همچنین شامل ارزیابی و برآورد وسعت، بلوغ و کیفیت سیستم فناوری اطلاعات و همچنین حمایت و پذیرش مدیریت عالی و پرسنل مدیریت منابع انسانی در سراسر کسب و کار و سازمان برای کاربرد فناوری اطلاعات می شود (لی، ۲۰۰۸).
عملکرد مدیریت منابع انسانی
عملکرد مدیریت منابع انسانی اشاره دارد به نحوه فعالیت و عملکرد کلی مدیریت منابع انسانی در مولفه های مختلف ، مولفه هایی از قبیل فرایند کار، استخدام ، تقسیم وظائف، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه، جبران خدمات، روابط کارکنان و حقوق و تکالیف کارکنان را در بر می گیرد.
وظایف کارکردی هشتگانه مدیریت منابع انسانی شامل موارد زیر می شود:
فرایند کار
به کارگیری(استخدام)
تقسیم وظائف
ارزیابی عملکرد