تعریف مفهومی مدیریت دانش

 

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرها:
تعریف مفهومی مدیریت دانش: مدیریت دانش کلیه مراحل تولید و عرضه دانش را هماهنگ نموده و در جهت مناسب هدایت مینماید (میر میران، ۱۳۸۴، ۹).
استفاده مجدد دانش توسط دیگران برای نیازهای مشابه(شناسایی) : استفاده مجدد برای نیازهای مشابه در واقع استفاده از اطلاعات و دانش که قبلا استخراج شده و با نظر مدیریت سازمان مورد بازبینی قرار گرفته و مورد استفاده مجدد قرار میگیرد . این فرایند فاقد اخذ اطلاعات ، یادگیری فردی و گروهی و حتی پیکر بندی دانش است (جعفر نژاد ، ۱۳۸۷).
حذف دانش به دلیل عدم اعتبار (اعتبار یابی): در مواردی که مدیریت سازمان و یا دیگر کارکنان دانش موجود در سازمان را بررسی مینمایند و اعتبار دانش موجود را به علت های مختلف مانند گذشت زمان و یا منبع دانش مورد شک قرار میدهند دانش مورد نظر را حذف نموده و آن را حذف مینمایند (لطیفی ، ۱۳۸۶)
خلق دانش جدید (پالایش) : رفتار های مربوط به ورود دانش های جدید به سیستم است که دامنه وسیعی نظیر کشف، کسب، فراخوانی و توسعه، دانش را شامل میشود به آن زمینه از دانش بیرونی سازی نیز گفته میشود (سید نقوی و یعقوبی ، ۱۳۸۵ ، ۳).
ایجاد تغییر در دانش (ذخیره ) : به اعمال تغییرات لازم برای استفاده مجدد و همچنین به روز آوری اطلاعات اطلاق میشود (لطیفی ، ۱۳۸۶).
تعریف مفهومی عملکرد:عملکرداشاره به فرایند انجام کارونحوه انجاموظایف است (سلطانی،۱۳۸۱، ص۲).
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرها:
تعاریف عملیاتی مدیریت دانش : عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پرسش نامه مدیریت دانش به دست می آورد.
تعریف عملیاتی شناسایی: در این پژوهش برای ارزیابی و سنجش مولفه شناسایی در پرسشنامه محقق ساخته از ۳ سوال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات (مقدار ۱ برای گزینه خیلی کم و مقدار ۲ برای گزینه کم و مقدار ۳ برای گزینه متوسط و مقدار ۴ برای گزینه زیاد و ۵ برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مولفه شناسایی محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی اعتبارسنجی: در این پژوهش برای ارزیابی و سنجش مولفه اعتبارسنجی در پرسشنامه محقق ساخته از ۳ سوال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات (مقدار ۱ برای گزینه خیلی کم و مقدار ۲ برای گزینه کم و مقدار ۳ برای گزینه متوسط و مقدار ۴ برای گزینه زیاد و ۵ برای گزینه خیلی زیاد) جمع‌ جبری‌ شده‌ و مولفه اعتبارسنجی محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی ذخیره: در این پژوهش برای ارزیابی و سنجش مولفه ذخیره در پرسشنامه محقق ساخته از ۳ سوال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات (مقدار ۱ برای گزینه خیلی کم و مقدار ۲ برای گزینه کم و مقدار ۳ برای گزینه متوسط و مقدار ۴ برای گزینه زیاد و ۵ برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مولفه ذخیره محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی پالایش: در این پژوهش برای ارزیابی و سنجش مولفه پالایش در پرسشنامه محقق ساخته از ۳ سوال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات (مقدار ۱ برای گزینه خیلی کم و مقدار ۲ برای گزینه کم و مقدار ۳ برای گزینه متوسط و مقدار ۴ برای گزینه زیاد و ۵ برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مولفه پالایش محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی عملکرد : عبارت است از نمره ای که فرد از طریق پرسش نامه محقق ساخته به دست می آورد. این پرسشنامه ۳۲ سئوال تشکیل یافته است ودارای ۷ مولفه زیرمیباشد: توانایی انجام کار ، انگیزه فعالیت ، اعتبار و اعتماد ، ارزیابی ، شرایط محیط ، حمایت سازمان ، وضوح انجام کار . ارزش‌ گزینه‌های‌ سوالات پرسشنامه عملکرد عبارتند از ‌ (با احتساب مقدار ۱ برای گزینه خیلی کم و مقدار ۲ برای گزینه کم و مقدار ۳ برای گزینه متوسط و مقدار ۴ برای گزینه زیاد و ۵ برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ که برای بدست آوردن مقدار مولفه های عملکرد ارزش گزینه ها جمع‌ جبری‌ شده‌ و متغیر جدیدی‌ به‌ نام‌ متغیر عملکرد محاسبه‌ میگردد.
۱-۸- قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی: موضوع مورد پژوهش در این مطالعه بررسی ناثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از مدل Achieve می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق در این تحقیق بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی که نمونه مورد مطالعه را برای آزمون فرضیات پژوهشی و اثبات آنها، از این مجموعه بر میگزینیم.
قلمرو زمانی تحقیق