تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق

 

داده های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و مستقل‚ از منابع استخراج شده‚ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. پس از گرداوری اطلاعات و تعیین مدل‚ ابتدا آزمون رگرسیون با بهره گرفتن از آماره های F و t‚ ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه های تحقیق و نحوه تصمیم گیری در سطح خطای ۵ درصد(۹۵ درصد اطمینان) ارائه خواهد شد و آزمون خود همبستگی داده ها‚ با بهره گرفتن از آماره ”دوربین واتسون“ انجام می گیرد. از آزمون چاو استفاده خواهد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است.
۱-۱۰)تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:
۱-۱۰-۱) متغیر وابسته
سیاست تقسیم سود:سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن می گویند.
۱-۱۰-۲) متغیر مستقل
در این پژوهش براساس مدل¸ دو متغیر مستقل حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول وجود دارد.
۱-۱۰-۲-۱)حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئوایتها و شیوه های بکار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها‚ کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است.
در این پژوهش متغیر مستقل شاخص حاکمیت شرکتی می باشد.برای سنجش حاکمیت شرکتی از(G-index) استفاده شده است که شامل ۷ قانون است.
شاخص های G-index
حضور مدیر عامل در هیأت مدیره (ceo). این متغیر نسبی بیان می دارد که آیا مدیر عامل عضو هیأت مدیره هست یا خیر. عضویت مدیر عامل در هیأت مدیره دارای آثار منفی بر حاکمیت شرکتی است.
درصد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره OutD) ). این متغیر نشان دهنده درصد اعضاء غیرموظف در هیئت مدیره است. حضور اشخاصی در هیئت مدیره که دارای سمت اجرایی در شرکت نمی باشند، دارای اثرات مثبتی بر حاکمیت شرکتی است. فاما و جنسن (۱۹۸۳) استدلال می کنند که هیئت مدیره مهمترین مکانیزم کنترل داخلی برای نظارت بر رفتار مدیریت ارشد است. این نظارت میتواند از طریق به کارگیری اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره صورت پذیرد.
میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت T1) ). این متغیر نشان دهنده درصد سهام تحت تملک و یا اختیار بزرگترین سهامدار شرکت می باشد. انتظار می رود این متغیر دارای اثر معکوس بر ساختار حاکمیت شرکتی باشد.
ساختار توزیع سهام شرکت( SSD ). هر چه سهام در اختیار سهامداران بالای ۱ درصد به غیر از سهامدار اصلی شرکت بیشتر باشد، توزیع سهام غیر متمرکزتر بوده و این موضوع دارای اثرات مثبت بر ساختار حاکمیت شرکتی است.
درصد سهام شناور شرکت در بورس( Flo) . میزان سهام شناور شرکت که توسط شرکت بورس گزارش می شود، سهام در اختیار مالکانی است که جدای از سهامداران اصلی و عمده شرکت بوده و در آینده نزدیک سهام خود را برای فروش عرضه خواهند کرد . این دسته از مالکان در حاکمیت شرکتی ایفا نقش نکرده و این درصد دارای اثرات منفی بر ساختار حاکمیت شرکتی می باشد.
درصد مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت ( Gov) . اگر در شرکتی سهامدار عمده¸ دولت و یا نهادهای وابسته به دولت باشد، به دلیل الزام کمتر و انگیزه های جانبی مدیران و همچنین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتی در شرکتها، ساختار حاکمیت شرکتی نسبت به سایر شرکتها ضعیف تر خواهد بود، دلیل این امر عدم توجه دولت به سود بنگاه اقتصادی است. این متغیر نشان دهنده درصد سهامداری دولت بوده و با ساختار حاکمیت شرکتی رابطه عکس دارد. منظور از نفوذ دولت نیز مالکیت مستقیم دولت، وزارتخانه ها )به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی) سازمان های وابسته به دولت و کارگزاری سهام عدالت است.
کیفیت افشا و اطلاع رسانی( Cle ) . با توجه به این که بازار یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی می باشد، شرکتهایی که دارای رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی بالاتری هستند به طور یقین قدرت بازار در نظارت بر ایشان بالاتر رفته و در سطح ساختار حاکمیت شرکتی بالاتری به سر می برند. این متغیر نشان دهنده رتبه شرکتها بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است، می باشد. افشای با کیفیت اطلاعات به این معنا است که مدیران اطلاعات خود را درباره فعالیتها و رویدادهای شرکت به درستی و به موقع به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت منتقل کنند و این اطلاعات بتواند اگاهی آنان را نسبت به شرکت بهبود بخشیده و منجر به تصمیم گیریهای کارامد شود. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات‚ به عنوان یکی از جنبه های با اهمیت ساختار حاکمیت شرکتی محسوب می شود(برکمن و آنلو‚ ۲۰۱۱). سازوکارهای حاکمیت شرکتی درون سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات اثر گذار است و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و یا افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهد(کاناگارتمن و همکاران‚ ۲۰۱۱).