تعریف واژه ها و اصطلاحات، جمع آوری اطلاعات اولیه، شرکت های پذیرفته شده

 

فرضیه هفتم: رضایت مندی سهامداران فعلی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم رابطه معنی دار دارد.
فرضیه هشتم: شفافیت بورس با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم رابطه معنی دار دارد.

نمودار شماره ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش
۱-۶) قلمرو پژوهش:
۱-۶-۱) قلمرو موضوعی:
از نظر موضوعی پژوهش حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت مالی بوده که بطور خاص مساله تاثیر عوامل غیر مالی بر جذب سرمایه در بورس اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار می دهد.
۱-۶-۲) قلمرو مکانی:
از نظر مکانی این پژوهش در استان قم انجام شده و بورس منطقه ای استان قم را مورد بررسی قرار می دهد.
۱-۶-۳) قلمرو زمانی:
پژوهش حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه طرح پیشنهادی در زمستان ۱۳۹۱ انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در بهار سال ۱۳۹۲ انجام شد.
۱-۷) کاربرد نتایج پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده موارد زیر قرار گیرد:
مدیران و مسئولین بورس اوراق بهادار در برنامه ریزی های مدیریتی و استراتژیکی خود.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از حیث سیاست گذاری برای جذب سرمایه.
کلیه پژوهش گران و دانشجویان علاقه مند به پژوهش در حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه.
۱-۸) تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار مالی: بازار مالی بازاری است که در آن دارایی مالی یا دارایی نامشهود مانند اوراق بهادار معامله می شود، این بازار شرایطی را فراهم می کند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را در آن بفروشند و یا اشخاص دیگر به راحتی می توانند از طریق بازار مالی وجوه خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند(تهرانی، ۱۳۸۹، ص ۱۴).
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری عبارت است از تخصیص سرمایه و منابع به طرح ها، محصولات و واحدهای وظیفه ای (کارکردی) سازمان(اعرابی و عابدی، ۱۳۹۰، ص ۱۰). سرمایه گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول های بیشتر در آینده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(صفری، ۱۳۸۵، ص ۱۰).
سهام: سهام قسمتی از سرمایه یک شرکت است. یک دارایی مالی است و بیانگر مالکیت فرد در یک شرکت می باشد(تهرانی، ۱۳۸۹، ص ۳۹۹).
خلاصه