تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی، تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

اطلاعات مربوط به میزان سپرده های بانک از مراجعه به سوابق مالی سالهای گذشته و مصاحبه با کارشناسان در مدیریت امور فنآوری اطلاعات بانک سامان به دست میآید.
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش
تعریف سپرده
به وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانکها و موسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری مینمایند، سپرده اطلاق میشود. سپرده ها در نظام بانکی با توجه به ماهیت و شرایط آن به دو گروه تقسیم میشوند:
الف) سپرده قرضالحسنه ب) سپرده سرمایهگذاری مدتدار
الف) سپرده قرضالحسنه
به سپرده هایی اطلاق میشود که به آنها سودی تعلق نگرفته و سپردهگذار به منظور برخورداری از اجر معنوی قرضالحسنه و استفاده از خدمات بانکی اقدام به افتتاح آن مینماید. سپرده های قرضالحسنه در نظام بانکی بدون ربا به دو نوع تقسیم میگردد:
الف-۱) سپرده قرضالحسنه جاری الف-۲) سپرده قرضالحسنه پسانداز
الف-۱) سپرده قرضالحسنه جاری
به سپرده های قرضالحسنهای اطلاق میشود که نقل و انتقال وجه آن از طریق چک صورت گرفته و بانک متعهد است بمحض رویت چک صادره توسط صاحب سپرده، وجه آن را از محل سپرده وی پرداخت نماید.
الف-۲) سپرده قرضالحسنه پسانداز
به سپرده های قرضالحسنهای اطلاق میشود که به قصد برخورداری از اجر معنوی، توسط سپردهگذار افتتاح میشوند. بانکها میتوانند به منظور جذب و تجهیز این گونه سپرده ها، جوایز و امتیازاتی به سپردهگذاران اعطا نمایند.
ب) سپرده های سرمایهگذاری مدتدار
سپرده سرمایهگذاری مدتدار به آن دسته از سپرده ها اطلاق میشود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایهگذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد و منافع حاصل از این عملیات بین سپرده گذار و بانک تقسیم میشود. ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایهگذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه مینماید.
سپرده های سرمایهگذاری مدتدار با توجه به مدت آن به دو نوع زیر تقسیم میشوند:
ب-۱) سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ب-۲) سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
ب-۱) سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت