تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

 

ب) قلمرو مکانی تحقیق: شعب بانکهای انصار و کشاورزی شهر یزد
جامعه آماری: کارکنان شعب بانکهای انصار و کشاورزی شهر یزد
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): فرایندی فرا وظیفه ای است که هدف آن ارتقای ارزش مشتری با یکپارچه نمودن فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی است.
فرایند CRM: یک فرایند سیستماتیک جهت مدیریت ارتباط با مشتری از آغاز ارتباط تا انتهای آن با توجه به همه محل های تماس با مشتری جهت حداکثر نمودن ارزش ارتباط. نگرش فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با دو مفهوم کلیدی ارزش مشتری و حفظ مشتری در ارتباط است.
مشتری مداری:
از دیدگاه ماهاتما گاندی: مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست. او به ما وابسته نیست  ، ما به او وابسته هستیم
مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.
او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.
ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم ، بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در  حق ما لطف می کند.
فناوری : طارق خلیل با رویکرد مدیریتی، فناوری را به صورت فرایند ترکیب نظام مند ابزار، دانش فنی و اطلاعات لازم برای بکارگیری ابزار و نیز مهارت های انسانی مورد نیاز برای استفاده از دانش و ابزار تعریف می نماید.( (Khalil , 2000.
7
دانش :کلیه‎ی آموزه‌های تولید شده حین فرایندهای کاری که دانستن آن به وسیله‎ی دیگران برای سازمان ایجاد ارزش افزوده نماید.
دانش: دانش را به سادگی نمیتوان تعریف کرد و رابطه اش با اطلاعات بسیار پیچیده است. برخی معتقدند دانش پیوندی است که افراد بین اطلاعات و کاربردهای نیروی بالقوه آن میسازند، در ضمن دانش به عمل، نزدیکتر از اطلاعات و داده هاست. این تعریف از دانش با شایستگی همخوانی دارد. چون دانش معناهای ضمنی بسیار دارد
بعضی اصطلاح شایستگی را ترجیح میدهند. شایستگی، ظرفیت عمل کردن به نحو اثربخش و کاراست.
فرایند مدیریت دانش :فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش مناسب، در زمان مناسب، به وسیله‎ی فرد مناسب در راستای اهداف سازمان.
۱-۱۰- محدودیتهای تحقیق :
برای هر تحقیق همواره ، پژوهشگر با محدودیتهایی روبرو خواهد شد که امکان گرفتن نتایج کامل از یافته های پژوهش برطبق آنچه در آغاز کار مد نظر بوده است را تحتالشعاع قرار میدهد.محدودیتهایی که محقق در این تحقیق با آن روبرو بوده است عبارتند از:
۱-۱۰-۱- محدودیت در امکان دستیابی به کلیه اطلاعات مراکز ارتباط با مشتریان بانکهای انصار و کشاورزی .
۲-۱۰-۲-گسترده بودن خدمات بانکی سامانه ارتباط با مشتریان و الزام به طبقه بندی کلی خدمات.
۳-۱۰-۳- متمرکز بودن اطلاعات در بانک اطلاعاتی محرمانه بانک و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات و الزام حفظ محرمانگی داده‌ها ضمن حفظ عدم تحریف داده‌ها جهت کسب نتایج واقعی.