تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی، تعریف واژگان و اصطلاحات، روش تجزیه و تحلیل داده

 

۱-۵-۴روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سوالات تحقیق از نرم افزار Eviews ورژن ۷ و روش تجزیه و تحلیل پانل دیتا استفاده شده است.
۱-۶تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی:
۱-۶-۱ساختار سرمایه
سرمایه از دو جزء حقوق صاحبان سهام و بدهی تشکیل شده است.ساختار سرمایه اشاره به ترکیب این دو جزء و نسبت شرکت هر کدام در تشکیل سرمایه دارد.
۱-۶-۲ریسک سیستماتیک
تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد،ریسک سیستماتیک یا ((ریسک بازار)) گفته می‌شود،ریسک سیستماتیک ریسک غیرقابل‌کنترل بوده و کاهش پذیر نیست.این ریسک شامل ریسک‌های تورم،بازار و نرخ بهره است(تهرانی،۱۳۸۷).
۱-۶-۳نرخ نقدینگی
نقدینگی اشاره به میزان وجوه نقد یا دارییهای نقد شونده در سازمان اشاره دارد.نسبت‌های مختلفی برای سنجش نقدینگی وجود دارد.در این پژوهش از نسبت جاری به عنوان معیار نقدینگی استفاده می‌شود.
برای محاسبه نسبت جاری،دارایی‌های جاری را بر بدهی‌های جاری تقسیم می‌کنند. هر اندازه نسبت جاری شرکت بزرگ‌تر باشد،آن شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری با مشکلات کمتری روبرو می‌شود.
۱-۶-۴سودآوری
سودآوری نشانده نده عملکرد کلی سازمان و مدیریت آن می‌باشد.برای سنجش سودآوری سازمان از نسبت‌های مختلفی استفاده می‌شود.در اینجا معیار سنجش سودآوری بازده دارایی‌ها می‌باشد.
۱-۶-۵اندازه
اندازه در بسیاری از مطالعات برابر با فروش یا تغییر در حجم فروش در نظر گرفته می شود.در این پژوهش نیز اندازه برابر با تغییر در میزان فروش در نظر گرفته شده است.
۱-۶-۶مالیات
در اینجا منظور نرخ مالیات بر سود است.این نرخ از حاصل تقسیم مالیات بر سود بعد از بهره و قبل از مالیات بدست می‌آید
۱-۶-۷بازده بازار
برای تعیین بازده بازار از شاخص‌ها استفاده می‌شود بطوریکه کاربرد اصلی و عمده شاخصها‌محاسبه بازدهی کل بازار ،یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین،و استفاده از نرخ‌های بازده محاسبه شده به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفوهای مختلف می‌باشد(راعی و تلنگی،۱۳۸۳). در این پژوهش از شاخص کل برای محاسبه بازده استفاده شده است.برای محاسبه شاخص بصورت سالانه،ابتدا تغییرات روزانه شاخص کل جمع شده است و بر عدد شاخص اول دوره تقسیم شده است.
۱-۶-۸تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی(GDP) ، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهیی تولید شده ، طی یک دوره در داخل یک کشور است(نظری،۱۳۹۰).باید توجه داشت در تولید ناخالص داخلی بر عکس تولید ناخالص ملی تاکید بر روی تولید داخل مرزهای یک کشور است. در این پژوهش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استفاده شده است که از رابطه زیر بدست می‌آید: