تعریف و کدگذاری متغیر های سرمایه گذاری ریسک پذیر، مدل‌یابی معادلات ساختاری، فصل سومروش شناسی تحقیق

 

۲- اندازه شرکت (بزرگ در مقابل کوچک)
۳- عامل ارزش بازار دفتری (کم در مقابل زیاد).
۲-۸-۲- پیشینه تحقیق داخلی
اسلامی بیدگلی و کاظمیان (۱۳۸۴) طی تحقیقی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر را بر پایه سه رکن گردآوری وجوه، سرمایه گذاری و استراتژی خروج طراحی نمودند. آنها با توجه به ریسک های فناوری، کارآفرینی و نقدینگی شرکت های کار آفرین فناورانه، استفاده از عقد جعاله را در شرایط ریسکی بین تأمین کنندگان صندوق و صندوق سرمایه‌گذاری ریسک پذیر مطرح کردند.
عرفانیان و شیرزادی (۱۳۸۶) طی پژوهشی به بررسی تاریخچه، نقش، اهمیت و کارکرد اقتصادی سرمایه گذاری های خطرپذیر پرداختند. آنها طی این پژوهش، ساختاری مناسب برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر در ایران را ارائه نمودند. در ساختار پیشنهادی فوق، دو نوع شراکت وجود دارد: یکی شراکت شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کارآفرین که در آن کارآفرین، شریک عمومی و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شریک با مسئولیت محدود است و دیگری شراکت شرکت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و شرکت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران دیگر که در آن شرکت سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر، شریک عمومی و دیگر سرمایه گذاران، شرکای با مسئولیت محدود هستند.
۲-۹- خلاصه و جمع بندی :
در این فصل سعی شد تا مفاهیم و مبانی تحقیق بیان گردد. ابتدا تعریف و تاریخچه ای از سرمایه گذاری ریسک پذیر بیان گردید . پس از آن ابعاد و ویژگی های سرمایه ریسک پذیر بیان شد ، در ادامه مباحث مربوط به صندوق های ریسک پذیر بیان شده است . در پایان هم پیشینه تحقیقات بیان گردید.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
بسیاری از صندوق های سرمایه گذار در مراحل مختلف ظهور و پیشبرد فرایند سرمایه گذاریشان، به مشکلات و مسائل متعددی برخورد می‌کنند که دستیابی به راه حل‌های مناسب مسلتزم در نظر گرفتن متغیرهای تاثیر گذار مختلف می‌باشد. این امر در مورد سازمان‌های کوچک و متوسط که از یکسو اقدام به فعالیت‌های سرمایه گذاری برای آنها یک مزیت رقابتی و از سوی دیگر عدم دسترسی کافی به منابع رقابتی برای آنها یک تهدید محسوب می گردد، شایان اهمیت ویژه ای است(Covin&Slevin 1989, Glancy&Mcquaid 2000).
بدین منظور ابتدا عناوین متغیرهای تحقیق و کدگذاری آنها آورده شده، سپس فرضیات پژوهش برمبنای مطالعات صورت‌گرفته بر تحقیقات پیشین(که در فصل دوم به‌طور کامل بدان پرداخته شد) دسته‌بندی و ارائه گردیده و در نهایت چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای تحلیلی در قالب طرح تحقیق مرحله‌بندی و تشریح شده است. در این راستا از ابزارها و تکنیک‌های آماری نظیر تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای بررسی و تایید سازه‌های شکل‌دهنده مفاهیم اصلی تحقیق استفاده می‌شود. استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای ارائه مدل فرایندی چندبعدی صندوق های سرمایه گذاری آخرین رویه آماری است که در این تحقیق عملیاتی می‌گردد.
۳-۲- متغیرهای پژوهش
یک متغیر هرنوع پدیده‌ای است که می‌تواند ارزش‌های متفاوت و متغیر به خود بگیرد. ارزش‌هایی که بسته به زمان و یا پدیده مورد مطالعه تعییر می‌کند. در پژوهش‌های رفتاری متغیرهای تحقیق به شکل‌های مختلفی ظهور می‌یابند. متغیرهای وابسته، مستقل، میانجی و مداخله‌گر با تعاریف خاص خود دسته‌بندی از متغیرهای تحقیق ایجاد می‌کنند. استخراج متغیرها در این تحقیق بر پایه طرح مساله و مطالعه روش و نتایج پژوهش‌های پیشین صورت گرفته و در مطالعه‌ای آزمایشی تعدیلات لازم بر آن صورت خواهد گرفت.
بر این اساس برپایه سازه‌های شکل‌دهنده مفاهیم فوق، متغیرهای پژوهش در جدول(۱-۳) معرفی گردیده است. بنابر فرضیات تحقیق که در بخش‌های بعدی از همین فصل بدان پرداخته خواهد شد، برخی از این متغیرها شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند.. بدین منظور متغیرهای تحقیق ابتدا تعریف و سپس جهت کاربرد در آزمون‌‌‌‌‌های آماری کدگذاری می‌گردد.
جدول (۳-۱): تعریف و کدگذاری متغیر های سرمایه گذاری ریسک پذیر
ردیف
متغیر پژوهشی
کد