تعلل ورزی تحصیلی، تعریف تعللورزی، تصمیمگیری در

 

۲-۱-۱ تعریف تعللورزی
تعلل ورزی یا اهمالکاری به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملالآوری آن است (فرهنگ نامهی کمبریج، ۲۰۰۳). در فرهنگ معین تعلل معادل فروگذاشتن، پلهکاری، واگذاشتن، فروگذاشتن، سستی کردن در کاری بیپروایی کردن، درنگ، و سهلانگاری در نظر گرفته شده است. واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهلانگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس و جیمز نال ،۱۳۸۲). درباره تعلل ورزی تعریف واحد پذیرفته شدهای وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:
الیس و کنوس (۲۰۰۲، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، ۱۳۸۹)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزشخواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کردهاند. استیل (۲۰۰۳)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری و تیس (۲۰۰۰)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. در تعریف تعللورزی فراریٰ جانسون و مککون (۱۹۹۵ٰ، به نقل از حسینی و خیر، ۱۳۸۸) براین باورند که به تاخیر انداختن هدفمندانه و دایمی در آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی، تعلل ورزی نامیده میشود. باومیستر، هیدرتون وتیس، تعللورزی را یک راهبرد میدانند که افراد برای تنطیم هیجانهای منفی به کار میبرند و به کمک آن دست کم به صورت گذرا از هیجانات منفی دور میشوند و احساس بهتری را تجربه میکنند (رستماوغلی و همکاران، ۱۳۹۲). تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن، ۱۹۹۸، به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند. در دایرهالمعارف ویکیپدیا، تعللورزی،‌ اجتناب کردن از تکلیف تعریف شده است. تعلل کردن یک تاخیر نامعقول در راهکاری است که از قبل قصد انجام آن را داشتیم و اغلب زمانی رخ میدهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم. تعلل ورزان معمولا هنگامی که با یک تکلیف لذت بخش در حین انجام تکلیف اصلی مواجه میشوند، از تکلیف اصلی منحرف شده و جذب آن تکلیف لذت بخش میشوند. تعلل، تعطیل غیر ضروری کار، وظایف یا تکالیف است (هلیر، رابینسون و شرودد، ۱۹۹۷).
۲-۱-۱-۱ انواع تعلل ورزی
تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، تظاهرات گوناگونی دارد از جمله ۱) تعلل ورزی کلی یا روزمره، ۲) تعلل ورزی مختل یا بدون کنترل و اراده (روانرنجورانه)، ۳) تعلل ورزی در تصمیمگیری، ۴) تعلل ورزی وسواسیو ۵) تعلل ورزی تحصیلی. در حالیکه تعلل ورزی تحصیلی و کلی مربوط به اجتناب از تکلیف هستند، دیگر رفتارهای تعلل ورزی به نظر میرسد که با تصمیمگیری در ارتباط باشند.
تعلل ورزی کلی
به عنوان، مشکلاتی در تکمیل تکالیف روزانه به علت ناتوانی در تنظیم و مدیریت موثر زمان، تعریف شده است.
تعلل ورزی روان رنجوری
به عنوان، تمایل به تعلل ورزی در موضوعات مهم زندگی فرد، تعریف شده است.
تعلل ورزی تصمیمگیری
به عنوان، ناتوانی در تصمیمگیری به موقع در پیشامدهای مختلف، تعریف شده است.
تعلل ورزی وسواسی و کنشی
به عنوان، تعلل ورزی در تصمیمگیریها بیان شده است.
تعلل ورزی تحصیلی
به عنوان، انجام تکالیف خانگی، آماده شدن برای امتحانات و آماده کردن مقالات، در آخر ترم یا دقایق پایانی تعریف شده است. متداولترین شکل تعلل ورزی، تعلل ورزی تحصیلی است. راثبلوم، سولومون، و موراکامی (۱۹۸۶) این نوع تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف نمودهاند، که همیشه با اضطراب توام است (جوکار، ۱۳۸۶).
از نظر استوکی (۲۰۱۰)، برای بعضی از دانشآموزان تعلل مفرط قبل از انجام یک رفتار یک ریسک برای شکستهای تحصیلی است. این دانشآموزان مشکلات شدید در کنار آمدن با دیگران، تمرکز و انگیزش دارند. به نظر الیس و ناس (۱۳۸۷) تعلل ورزی تحصیلی به تاخیر انداختن اهداف تحصیلی به نقطه و زمانی است که عملکرد بهینه، بسیار ناشدنی و ناخوشایند میشود نمونهی بسیار آشنای آن، به تعویق انداختن مطالعه درسها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبانگیر دانشآموزان یا دانشجویان میشود. علی رغم این حقیقت که تعلل ورزی در همه انواع تکالیف روزانه روی میدهد. تعلل ورزی تحصیلی شیوع بالایی در دانشآموزان دارد و به عنوان مسئلهای آسیب زننده در فرایند تحصیلی، توجیه موفقیت و نیز مطالعه در نظر گرفته شده است (به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
هر پنج نوع تعلل ورزی به صورت منفی بر مدیریت فرد، بر روابط درونی و روابط متقابل با دیگران تاثیر میگذارند (فریر، ۱۹۹۵، به نقل از مصطفوی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۲ انواع افراد تعلل ورز