تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، فصل دومادبیات تحقیق

 

روش گرد اوری اطلاعات بصورت میدانی میباشد
جامعه ی آماری:
جامعه ی آماری ممکن است محدود یا نامحدود باشد. جامعه ی آماری محدود، جامعه ای است که تعداد آن معین و محدود باشد. و اگر غیر معین و نامشخص باشد، نامحدود است.(حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۲). جامعه ی آماری ما در این تحقیق از نوع جامعه آماری نامحدود می باشد. چون نامشخص و غیر معین است. و شامل مشتریان بانک های استان کرمانشاه می باشد.
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:
هدف هر تحقیق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است.برای این کار یا باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کرد و وضعیت یا ویژگی مورد نظر را در آنها جویا شد یا باید تعدادی از افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند. و از طریق جمع کوچکتری پی به صفات و ویژگی های جامعه برد. از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمیتوانند به تمام آنها مراجعه کنند،بنابرین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند. محقق به دو شکل میتواند نمونه را انتخاب کند.یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمام افراد جامعه بدهد،این روش انتخاب احتمالی یا تصادفی گویند.روش دیگر وضعی و غیر احتمالی است،یعنی شانس مساوی برای همه افراد جامعه وجود ندارد و محقق نظریات خود را دخالت میدهد.(حافظ نیا، ۱۳۸۷)
روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی خوشه ای یا چند مرحله ای است.
برای مشخص شدن چگونگی برآورد حجم نمونه از فرمول آن که به صورت زیر است استفاده میکنیم .
n=t2pq/d2
در این فرمول z=t اندازه متغیر در توزیع طبیعى (توزیع نرمال مربوط به منحنى گاوس(است که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج مى‌شود. گاه در فرمول به جاى حرف t حرف z نیز بکار مى‌رود. p، درصد توزیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى است که داراى صفت مورد مطالعه مى‌باشند. q، درصد افرادى است که فاقد آن صفت در جامعه هستند. d، تفاضل نسبت واقعى صفت در جامعه با میزان تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰ است و دقت نمونه‌گیرى نیز به آن بستگى دارد. به هنگام برآورد حجم نمونه براى صفات و متغیرهاى کمّى از فرمول n=t۲s۲/d۲ استفاده مى‌شود که s۲ انحراف استاندارد جامعه است
بنابراین تعداد افراد نمونه ما ۱۳۴ نفر میباشد
ابزار گرداوری داده ها (اطلاعات):
برای انجام اکثر کارهای پژوهشی ابزار گرد اوری اطلاعات لازم است، داده ها را با چهار روش کلی که هر یک ویژگی های خاصی دارند، میتوان استخراج کرد. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک است. برای گردآوری اطلاعات از مورد مبانی نظری این تحقیق از ابزار بررسی اسناد و مدارک استفاده میشود. و برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری این تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه استفاده میشود
پرسشنامه:
پرسشنامه عبارت است از مجموعه‌ ای از پرسشها که بصورت باز یا بسته طراحی می ‌شوند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می‌ داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه ‌گیری کند، پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می‌رود. (سگاران، اوما، ۱۳۸۴). جهت اندازه‌ گیری متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است، به این صورت که برای هرکدام از متغیرها سؤالاتی مطرح گردیده است.
متغیرهای کلی تشکیل دهنده تحقیق شامل انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی میباشد. با توجه به این متغیرها، برای هر یک سؤالات لازم و کافی انتخاب شده است(ر.ج ضمائم).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: بانکداری الکترونیک
بخش دوم: موبایل بانک ( Mobile banking )