تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان، فرایند انتخاب استراتژی، تدوین و طراحی استراتژی

 

۲-۱۱ . تدوین و طراحی استراتژی
مطالعات محیط خارجی و تجزیه و تحلیل محیط داخلی، نوبت به طراحی استراتژی می رسد. همانطور که گفته شد، استراتژی در واقع همان مسیر یا راه . روش کلی است که مدیران عالی برای حرکت سازمان به سوی هدف های اصلی انتخاب می کنند. بدیهی است که این انتخاب نقش تعیین کنندهای در سرنوشت سازمان دارد. همچنین می توان اهداف اساسی سازمان و راه رسیدن به آنها را استراتژی نامید (میرزایی،۱۳۸۹).
استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرایند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن،۱۹۹۲).
در واقع ، عوامل بحرانی موفقیت برای تعیین میزان پیشرفت برای رسیدن به اهداف استراتژیک استفاده می شود، این مسئله تبدیل آرمان و استراتژی را به شاخص های فنی آسان می سازد و استراتژی واقعی آن استراتژی است که افراد در درون سازمان آن را درک می کنند و بتوانند با آن کار کنند.( شاهین و زیری،۲۰۰۵).
۲-۱۲٫ فرایند انتخاب استراتژی
انتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها.در به کارگیری چارچوب جامع تدوین استراتژی باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های منطقی را در نظر داشت.(اعرابی ،۱۳۹۱).
۲-۱۳٫ تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگرهویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است.
بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.
هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می شود و هدف آن رفع آن نیاز می باشد بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهایی منجر به تشکیل سازمان گردیده است.
بیانیه ماموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید.
ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول و بازار می شود.
ماموریت سازمان به پرسش اساسی (سازمان به چه کاری مشغول است) پاسخ می دهد.(تقی زاده،۱۳۹۱).
مشخصات ماموریت عبارت است از:
دارای قید زمانی و مکانی خاصی نیست.
ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند. تغییر و یا عدم تغییر ماموریت سازمان به گردانندگان سازمان و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر آن بستگی دارد.
ماموریت سازمانها از نظر حجم , محتوا , شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند.
محصول( کالا یا خدمت) : مهمترین قسمت یک بیانیه ماموریت و هدف از تهیه آن اینست که برای همگان مشخص شود که شرکت چرا به وجود آمده است و به چه کاری مشغول است بنابراین در بیانیه ماموریت باید قید شود که محصولات عمده شرکت چیست ؟
مشتری : در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟و ما به چه کاری مشغول هستیم ؟ ( چه کالایی را تولید و یا چه خدمتی را ارائه می کنیم )و این کالاها برای په کسانی هستند؟