تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش

 

پژوهشی تحت عنوان «طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش : مطالعه موردی صنایع دارویی کشور» در سال ۱۳۸۷ توسط عباسعلی حاجی کریمی و بهمن حاجی پور به انجام رسیده است. در این مقاله و در ارتباط با ظرفیت جذب دانش به روش های سنتی سنجش ظرفیت جذب که بیشتر بر شاخص های تحقیق و توسعه مانند نسبت هزینه صرف شده در تحقیق و توسعه بر فروش کل سطح سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه و تداوم فعالیتهای تحقیق و توسعه تاکید دارد اشاره شده است. همچنین به ناکافی بودن این معیارها در اندازه گیری ظرفیت جذب بر قابلیت جمعی و چند سطحی بودن این متغیر تاکید شده و روشی جامع برای اندازه گیری این متغیر پیشنهاد شده است. این روش دارای چهار سطح سنجش پیمایش محیط، سنجش فعالیتهای R&D، سنجش جو ارتباطات و اندازه گیری دانش قبلی مرتبط با کسب و کار سازمان می باشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که می توان ظرفیت جذب دانش را از طریق عناصر پیمایش محیط، فعالیت های تحقیق و توسعه، جو ارتباطات و دانش قبلی مرتبط با کسب و کار سازمان بیان کرد.
در مجموعه پژوهش های انجام گرفته بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع می توان به پژوهشی تحت عنوان «تعیین سطح وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدل سازمان های پاسخگوی سریع» که در سال۱۳۸۷ توسط محمد رضا حمیدی زاده و سیده معصوم غمخواری به انجام رسیده است، اشاره نمود. در این مقاله مدل سازمان های پاسخگو ی سریع بر پایه شش بعد رقابتی : قیمت، کیفیت، زمان، خدمات، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان بنا شده است. در این تحقیق سطح وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای شهروند با توجه به اهمیت توزیع کالا در سطح جامعه و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای برای اصلاح نظام توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیات پژوهش عبارتند از :
هر یک از عوامل مدل سازمان های پاسخگویی سریع بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند موثر است.
میزان تأثیر هر یک از عوامل ششگانه مدل سازمان های پاسخگویی سریع بر وفاداری مشتریان شرکت شهروند، متفاوت است.
الف) تأثیر کیفیت بر وفاداری مشتریان بیشتر از عامل قیمت است.
ب) تأثیر خدمات بر وفاداری مشتریان بیشتر از عامل زمان است.
ج) تأثیر قابلیت اطمینان بر وفاداری مشتریان بیشتر از انعطاف پذیری است.
به طور کلی وفاداری مشتریان امری است که اثرات مهمی برای سازمان به خصوص از نظر سودآوری دارد. در این پژوهش عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با نگرش کاربردی مدل سازمان های پاسخگوی سریع در فروشگاه های زنجیره ای و بطور خاص در شرکت شهروند مورد بررسی واقع شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همه ابعاد مدل سازمان های پاسخگوی سریع بر وفاداری مشتریان موثر است و شدت تاثیر این عوامل بر وفاداری متفاوت از یکدیگر است.
«مهدی میرزاپور»(۱۳۸۷) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «رابطه مدیریت دانش و عملکرد در سازمانها» به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و اجزای آن و عملکرد در شرکتهای بین المللی شده ایرانی پرداخته است. در این پژوهش مدیریت دانش در پنج بعد تشخیص دانش، تحصیل دانش، توسعه دانش، بکارگیری دانش و نگهداری دانش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با بکارگیری مدیریت دانش، عملکرد سازمان بهبود می یابد. همچنین اجزای مدیریت دانش که شامل تشخیص دانش، تحصیل دانش، توسعه دانش، بکارگیری دانش و نگهداری دانش می باشند نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
۲-۴) خلاصه و جمع بندی
در این فصل با هدف حمایت نظری از فرضیه‌ها، پیشینه تحقیق در سه قسمت مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت اول، با مروری بر نظریه‌ها و دیدگاه اندیشمندان، دو رویکرد اصلی در حوزه ظرفیت جذب دانش یعنی رویکرد کلاسیک(رویکرد فردی نسبت به ظرفیت جذب دانش) و رویکرد نوین(روکرد جمعی نسبت به ظرفیت جذب دانش) را بررسی نمودیم. خلاصه مطالب بحث شده در این قسمت در جدول ۲-۲ ارائه شده است.
از سایر مباحث مطرح شده در این بخش می توان به معرفی تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش اشاره کرد. از جمله مهمترین عوامل توضیح دهنده ظرفیت جذب دانش عبارتند از : دانش مرتبط گذشته، ظرفیت جذب اعضای سازمان، سطح تحصیلات و درجات دانشگاهی پرسنل، تنوع در سوابق پرسنل، پیمایش محیط، ساختار سازمانی، شبکه ارتباطات، جو ارتباطات و هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه. همچنین در بخش پایانی این قسمت در مورد سازمان های پاسخگوی سریع و شش بعد رقابتی آنها یعنی قیمت، کیفیت، زمان، خدمات، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان بحث نمودیم.
جدول ۲-۲: تئوری‌های اصلی در حوزه ظرفیت جذب دانش
ردیف
تئوری‌های اصلی
نظریه ‌پردازان
روند کلی تئوری
۱
رویکرد فردی