تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش

 

۲-۴
فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش تاثیر مثبت دارد.
رتبه ای – رتبه ای
معنی داری آزمون B
در نهایت نیز برای بخش سوم و تحلیل‌های چند متغیره از روش تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS جهت بررسی اعتبار کلی مدل پژوهش و آزمون فرضیه‌ها استفاده خواهد شد. جهت آزمون فرضیات اصلی که مربوط به بررسی تاثیر تعیین کننده های منتخب برای ظرفیت جذب دانش بر ظرفیت جذب دانش و تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع از آزمون F و معنی داری مقدار این آماره آزمون استفاده خواهد شد. برای آزمون سایر فرضیات که به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب به عنوان تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش از معنی داری میزان B استفاده خواهد شد. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه ها ارائه شده است.
فرضیه ۱) بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان :
همانطور که گفته شد، ظرفیت جذب دانش به عنوان توانایی سازمانها در تحصیل، تحلیل و ادغام، تبدیل و استخراج دانشی یاد می‌شود که می‌تواند شایستگی کمپانی را تعیین کند. این مولفه‌ها از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چندگزینه ای بوده و جزو داده‌های اولیه است.
بدین لحاظ برای سنجش همبستگی این متغیر با قابلیت پاسخگویی سریع سازمان که از لحاظ مقیاس سنجش رتبه‌ای چند گزینه‌ای و جزو داده‌های اولیه است، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر متغیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان از برآورد مدل رگرسیون که تائید آن توسط ضریب آماره F صورت می‌پذیرد، سود برده شده است.
فرضیه ۲) بررسی تاثیر عوامل توضیح دهنده ی ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش:
همانطور که گفته شد، تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش مورد اشاره در پژوهش حاضر با توجه به چهار مولفه فعالیتهای R&D، دانش مرتبط قبلی، روش پیمایش محیط، جو ارتباطات سنجیده شده است. این مولفه‌ها از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چندگزینه ای بوده و جزو داده‌های اولیه هستند.
بدین لحاظ برای سنجش همبستگی هر یک از چهار متغیر فوق با ظرفیت جذب دانش که از لحاظ مقیاس سنجش رتبه‌ای چند گزینه‌ای و جزو داده‌های اولیه است، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر عوامل توضیح دهنده ی ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش از برآورد مدل رگرسیون که تائید آن توسط ضریب آماره F صورت می‌پذیرد، سود برده شده است.
فرضیه فرعی ۲-۱) بررسی تاثیر دانش قبلی مرتبط با کسب و کار اعضای سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش:
همانطور که قبلاً نیز بیان شد، دانش قبلی مرتبط کارکنان به حدی که کارکنان مهارتهای شغلی و فناوری را دارا هستند و بوسیله نسبت کارکنان با تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان، دانش و تجربه کارکنان برای بکارگیری دانش جدید و دانش و تجربه مدیران برای استقرار سیستم جدید تعریف می شود. با توجه به سنجش این متغیر با بهره گرفتن از سوالات پرسش نامه، این متغیر از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چند گزینه ای می‌باشد. آماره آزمون برای بررسی فرضیه مربوط به این متغیر نیز ضریب آماره B می‌باشد که از تجزیه و تحلیل‌های مربوط به تخمین رگرسیون حاصل خواهد شد.

فرضیه فرعی ۲-۲) بررسی تاثیر جو ارتباطات حاکم بر سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش:
جو ارتباطات به جوی که در درون سازمان رفتار قابل قبول را تعریف میکند، اشاره دارد. در پژوهش حاضر این متغیر بوسیله چگونگی برقراری ارتباطات غیر رسمی در سازمان، چگونگی انتقال ایده ها در بین واحدها، نحوه پذیرش ایده های جدید در سازمان توسط کارکنان، میزان آمادگی واحدهای سازمانی برای پذیرش روش های جدید اجرای کار، چگونگی تبادل ایده های جدید بین کارکنان تعریف می شود. با توجه به سنجش این متغیر با بهره گرفتن از سوالات پرسش نامه، این متغیر از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چند گزینه ای می‌باشد. آماره آزمون برای بررسی فرضیه مربوط به این متغیر نیز ضریب آماره B می‌باشد که از تجزیه و تحلیل‌های مربوط به تخمین رگرسیون حاصل خواهد شد.
فرضیه فرعی ۲-۳) بررسی تاثیر روش پیمایش محیط بر میزان ظرفیت جذب دانش:
متغیر پیمایش محیط بر چگونگی روش سازمان برای شناسایی دانش و فناوریهای موجود خارج از سازمان از جمله دانش و روش های مدیریتی و فناوریهای موجود در بازار و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دلالت دارد. با توجه به سنجش این متغیر با بهره گرفتن از سوالات پرسش نامه، این متغیر از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چند گزینه ای می‌باشد. آماره آزمون برای بررسی فرضیه مربوط به این متغیر نیز ضریب آماره B می‌باشد که از تجزیه و تحلیل‌های مربوط به تخمین رگرسیون حاصل خواهد شد.
فرضیه فرعی ۲-۴) بررسی تاثیر فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان بر میزان ظرفیت جذب دانش:
. متغیر فعالیت های تحقیق و توسعه سازمان بر میزان بودجه فعالیتهای تحقیق و توسعه سازمان و استمرار این فعالیتها دلالت دارد. با توجه به سنجش این متغیر با بهره گرفتن از سوالات پرسش نامه، این متغیر از لحاظ مقیاس سنجش رتبه ای چند گزینه ای می‌باشد. آماره آزمون برای بررسی فرضیه مربوط به این متغیر نیز ضریب آماره B می‌باشد که از تجزیه و تحلیل‌های مربوط به تخمین رگرسیون حاصل خواهد شد.