تغییرات تکنولوژی، مشکلات خانوادگی، علم و تکنولوژی

 

رابطه با دوستان
اثرات شناختی
تقلیل نیرو و تمرکز
حافظه ضعیف
اغتشاش فکری
شکل(2- 6): عوامل استرسزای شغلی. منبع: (رولینسون و دیگران، 2002، 283)
2-2-5-1- تغییرات اقتصادی
در دهه 1930 که سیستم اقتصادی آمریکا شاهد رکود بزرگ بود، نرخ خودکشی سر به آسمان زد. همچنین رکودهای کوتاه مدت هم موجب افزایش تنش میشوند. هنگامی که سیستم اقتصادی به قهقرا میرود، معمولاً سازمانها از نیروی کار خود میکاهند، تعدادی از کارکنان خود را به صورت موقت منتظر خدمت مینمایند، حقوقها کاهش مییابد، هفتههای کاری کوتاه میگردد. زندگی امروزه سرشار از مشکلات شهر نشینی، تراکمها، مشکلات خانوادگی و مسکن، تامین مسائل مالی و اقتصادی است. تمام این دغدغههای خاطر برای یک کارمند میتواند فشارهایی را به دنبال داشته باشد.
تغییرات اقتصادی از جمله افزایش تورم و یا نوسانات نرخ بهره و مانند آن با کم شدن قدرت خرید فرد ارتباط مستقیم دارد در چنین شرایطی افراد در برنامهریزی مالی دچار سردرگمی و فشار عصبی میشوند. برای بیشتر مردم جهان در دهه 1990 وضعیت مالی باعث استرس زیادی شده است(تدبیری و همکاران، 1385، 98). هادی نژاد(1380) وضعیت نامطلوب مالی را به عنوان مهمترین عامل تنیدگی در معلمان قلمداد کرده است. (یگانه و همکاران،1381، 13).
در سالهای اخیر برای بیشتر افراد موقعیت ضعیف مالی باعث شده است که افراد برای تامین نیازهای خود به شغل دیگر نیاز داشته باشند، این امر باعث میشود که زمان کمی برای برنامههای تفریحی، استراحت و فعالیتهای مربوط به خانواده داشته باشند این امر باعث افزایش استرس کارکنان میشود (خانکا، 2002، 158).
2-2-5-2- تغییرات سیاسی- اجتماعی
شکل(2- 6): استرسهایناشیازتکنولوژی. منبع: (ال فودایل و دیگران، 2008، 1105)
تغییرات سیاسی در کشور نیز میتواند علت استرس افراد گردد، از جمله این تغییرات میتوان تغییرات دولتها، کودتاها یا تغییر سیستم سیاسی را نام برد که با سطح بالایی از استرس برای افراد توام است (رولینسون و دیگران، 2002، 29). برای مثال تزلزل سیاسی نمیتواند در آمریکا موجب ایجاد تنش بشود، در حالی که در کشورهایی چون نیکاراگوئه و عراق این عامل موجب تنش خواهد شد. دلیل آشکار آن این است که ایالات متحده آمریکا و کانادا سیستمهای سیاسی باثبات دارند و تغییرات به صورتی منظم صورت میگیرد.
از طرفی تغییرات و تحولات اجتماعی معمولاً همراه با تغییر در ارزشها از جمله فرهنگ، باورها، سنتها و… همراه میباشد که تلاش در تطابق با موازین ارزش جدید ، استرس زیادی به افراد وارد میکند.
2-2- 5-3- تغییرات تکنولوژیکی
تغییرات تکنولوژیکی بخشی غیر قابل اجتناب از زندگی است که به گونهای به عنوان عوامل فشارزا محیطی عمل میکند. سیستمهای بانکی، ارتباطات، حمل و نقل و …از جمله این عوامل هستند‌ (ناسردین و دیگران، 2006، 116). اختراعات جدید میتواند مهارتها و تجریه فرد را برای یک دوره کوتاه مدت منسوخ نماید. بنابراین عدم اطمینان در تکنولوژی سومین عامل محیطی است که موجب تنش میگردد. کامپیوتر، دستگاههای خودکار و سایر وسایل پیشرفته تکنیکی باعث ترس و وحشت تعداد زیادی از افراد و موجب افزایش فشار روانی در آنان میگردد(رابینز، 1384، 954).
کمبود امکانات و ضعف منابع آموزشی در مدارس از عوامل استرسزا شغل معلمی است و طبیعی است که فقدان این مهم اثرات نامطلوبی را بر کار معلمی بجا خواهد گذاشت. (ابراهیمی قوام ،1375) در پژوهش خود از این عامل یاد کرده است. نتایج اکبو کولا و جگد(1992) نشان داد که معلمان علوم در نیجریه مشکل استرس را به وسایل آموزشی نسبت دادهاند. در صورتی که مواد و منابع آموزشی و وسایل مورد نیاز برای آموزش به نحو شایانی در دسترس وجود نداشته باشد معلمان دچار مسائل و مشکلات بیشماری خواهند گردید(یگانه و همکاران،1381، 16).
مدلی که در زیر نشان داده شده است برگرفته شده از مدل تعاملی کریاکو و ساتکلیف(1978)و یک مدل مناسب برای توصیف استرس ناشی از تکنولوژی در تدریس معلمان است، که به آن مدل تعاملی معلم و تکنولوژی گفته میشود. بر اساس این مدل زمانی که بین ویژگهای فرد و ویژگیهای محیطی که فرد در آنجا کار میکند اختلاف وجود داشته باشد، فرد دچار استرس میشود. در مدل محیط تکنولوژیکی ذهنی (آنچه که معلم احساس میکند)، و محیط تکنولوژیکی واقعی (آنچه که واقعاً وجود دارد) تفکیک شده است. و به همین ترتیب بین ویژگیهای واقعی معلم (که بوسیله ناظر بیرونی مشاهده میشوند)، و ویژگیهای ذهنی معلم (که بوسیله خود معلم درک میشود) تمایز قائل شدهاند .

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.