تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود، اختلالات روانی، علوم اجتماعی

 

بند ششم: پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها ۷۲
گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود ۷۳
بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود ۷۳
بند دوم: قاعده درأ ۷۵
نتیجه‌گیری ۷۷
منابع ۷۸

نام خانوادگی : جلالی سرج نام : رویا
عنوان پایان نامه : مبحث فقهی تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید
استاد راهنما : دکترمحمد تقی علوی استاد مشاور : دکترحیدر باقری اصل
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته : حقوق …………………………..
دانشگاه : تبریز دانشکده : حقوق و علوم اجتماعی
تاریخ فارغ التحصیلی : ………………………………… تعداد صفحه : ………………………
واژه های کلیدی : تغییر جنسیت- خنثی- ترانس سکسوالیسم
چکیده
در کشور مذهب ایران، مسئله تغییر جنسیت هنوز به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم به افراد دوجنسه نگاهی تمسخرآمیز و گاهی چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می‌پندارند. قانون‌گذار به پیروی از مردم هنوز قانون صرح و روشن را در مورد این افراد تصویب نکرده است گویی آنان جزئی از این جامعه نیستند.
تغییر جنسیت یکی از موضوعات بحث برانگیزی است که در سالهای اخیر همه را متوجه خود ساخته است. بعضی اصلاً نمی‌توانند باور کنند که چنین چیزی امکان پذیر است. عدهای آن را تغییر در خلقت خداوند میدانند و برخی نیز آن را به عنوان درمان یک بیماری قبول دارند. افرادی در معرض درمان تغییر جنسیت قرار میگیرند که به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی یا هر دو دچار مشکل جنسی شده باشند و گروهی از افراد هم هستند که خصوصیات جسمی آنها با گرایشات و تمایلات جسمی آنها موافق نیست و از لحاظ روانی با جنسیتی که دارند دچار تعارض شده و به عنوان ترنس سکسوالیسم‌ها مشهورند، ترانس سکسوال یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی شناخته شده روان پزشکی است و تغییر جنسیت این افراد از نظر فقها مورد اختلاف است.
کلمات کلیدی: تغییر جنسیت- خنثی- ترانس سکسوالیسم
مقدمه
در طول زمانها و اعصار مختلف، همیشه افرادی بودهاند که از نوعی بیماری و سردرگمی جنسی رنج میبردند و گاهی مسائل خویش را نزد پیامبر و امامان وقت خویش مطرح مینمودند این بیماری عبارت بود از اختلال در اندام و شکل ظاهری بدن بخصوص در اندام تناسلی اختصاصی که یک زن یا یک مرد نسبت به جنسیت خود دارد و او را از جنس مخالف خویش متمایز میسازد.