تفاوت تعللورزی با تنبلی، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری

 

رفتن از یک تکلیف به تکلیف دیگر، پیگیری رضایت و احساس آنی، و نگرانی بعدی
سرکشی یا طغیان
تاخیر در شروع تکلیف به دلیل تنفر از خود تکلیف یا فرد تحصیل کننده آن
ترس از شکست
ترجیح دادن نظر و قضاوت دیگران مانند عدم تلاش به جای توانایی
تعلل ورزی

فاکتورهای موثر در پاسخ فرد به تعلل ورزی
۲-۱-۱-۶ پیامدهای تعللورزی
فراری و امونس (۱۹۹۵) دریافتند که تعللورز عزت نفس پایینی دارد و در تکمیل وظایفش تاخیر میکند؛ زیرا باور دارد که فاقد توانایی برای انجام موفقیتآمیز وظایفش است. با این حال پوپولا(۲۰۰۵) بیشتر تاکید میکند که فرد، انجام کارهایی را به تعویق میاندازد که او را مضطرب و نگران یا احتمالا وجهه او را در میان دوستانش مخدوش میکند (آکینسولا، ۲۰۰۷). افرت و فراری (۱۹۸۹) نیز نشان دادند که تعللورزان فاقد خود کفایتی و عزت نفس هستند و عموماّ خودآگاهی و خودانتقادی بالایی دارند. این محققان اضافه کردند که تعللورزان اغلب انتظارات کمالگرایانه دارند. آنها ترسی غیرمنطقی از موفقیت یا شکست را در خود نشان میدهند. آنها ممکن است همچنین احساساتی، شکستخورده و نگران باشند، نیاز کمتری به پیچیدگی شناختی داشته باشند و احتمالا موفقیت را به عوامل بیرونی و بیثبات نسبت دهند (آکینسولا، ۲۰۰۷). از سایر پیامدهای تعلورزان میتوان به نظر آجایا (۲۰۰۷) اشاره کرد که بر این باور است که تعللورزی ممکن است به عدم تمرکز، ترس و نگرانی، مشکلات ارتباطی و انجام امور به طور ضعیف منجر شود (به نقل از بهشتیفر و حسینیفر، ۱۳۹۰).
باسکو(۲۰۱۰)، معتقد است که تعلل ورزی دیگران را خشمگین میکند: یعنی اگر در عمل به قولهایی که به دیگران دادهایم، تعلل ورزی کنیم و این عمل را چندین بار تکرار کنیم، سرانجام سبب عصبانیت و خشم دیگران میشود. که باعث رنج فرد تعللکار میشود. و دوم اینکه دیگران انتظار تعللورزی را از شما خواهند داشت: گاهی ممکن است در نگاه اول هیچ پیامد منفی برای تعلل ورزی پیدا نکنیم، بویژه اگر شخص دوستداشتنی باشیم و بیشتر افراد برای انجام کارهای ما برنامه خود را کنار بگذارند و ما هم هیچ احساس گناهی از تعلل ورزی خود نداشته باشیم. اما اگر تعلل ورزی ما مزمن شود دیگران ما را نسبت به افراد غیر تعللکار، کمتر جدی میگیرند. به دلیل اینکه ما به طور غیر عمد به دیگران القا کردهایم که آدم مسئولیت پذیری نیستیم (باسکو، ۲۰۱۰).
۲-۱-۱-۷ تفاوت تعللورزی با تنبلی
برخی تعلل را به اشتباه معادل تنبلی میدانند؛ در حالیکه این دو باهم متفاوتند؛ زیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد، در حالیکه در تعلل فرد غالبا کاری را انجام میدهد و خودش را مشغول نگه میدارد تا از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد، اجتناب کند (فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۸ علایم ونشانه های تعللورزی
رفتار وقتکشی و هدر دادن وقت،
احساس غرق شدن در مسئولیتها،
ناتوانی در رسیدن به هدفهای مهم زندگی،
انجام کارها باسرعت زیاد،
خیالبافی و آرزو به جای انجام کارها،