تفاوت های کارکردی کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی، سبک های مدیریتی، سازمان های بزرگ

 

۲-۵ تفاوت های کارکردی کارآفرینی مستقل با کارآفرینی سازمانی
پرواضح است که کارآفرینی درون سازمان های بزرگ بسیار مشکل تر از کارآفرینی مستقل است. زیرا کارآفرینی سازمانی در تصمیم گیری، تخصیص منابع و استقلال عمل دارای محدودیت هایی می باشد. البته این دو دارای جنبه های کلیدی مشترکی می باشند از جمله، نوآوری ( در یک محصول، خدمت، فرایند یا سبک های مدیریتی جدید) هدف هر دو شیوه ایجاد محصولات یا خدمات با ارزش افزوده است.
تفاوت های اصلی این دو شیوه که محققین از ابعاد گوناگون آنها را بررسی نموده اند عبارتند از:
اقدامات کارآفرین مستقل توسعه ای می باشند ولی کارآفرینی سازمانی متوجه بازیابی (در مواجه شدن با رکود در سازمان های بزرگ) می باشد و می تواند رشد و نوآوری را در یک شرکت سنتی بهبود دهد و همچنین می تواند اصلاحی نیز باشد (فرهنگ سازمانی که قبلا کاملا عمودی و سلسله مراتبی بوده را اصلاح می کند.)
دشمن کارآفرینی مستقل بازار است و کار آن زدودن موانع موجود در بازار برای بقاء و رقابت می باشد اما در مورد کارآفرینی سازمانی‏، فرهنگ شرکت دشمن اولیه است.
کارآفرین مستقل معمولاَ باید از ثروت شخصی خود استفاده کند و یا تلاش نماید تا سرمایه ای را از منابع مختلف خارجی بدست آورد ولی شرکت مادر می تواند حمایت مالی در مورد کارآفرین سازمانی به عمل آورد.
در جدول شماره (۲-۳) بعضی از تفاوت های کارکردی بین کارآفرینی مستقل و کارآفرینی سازمانی از دیدگاه وسپر در سال ۱۹۸۰، جمع بندی شده است(احمدپور،۱۳۷۸).
کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی مستقل
شخصی که مسئول فعالیت پر مخاطره است. هنوز هم به رئیسی که دارای اختیار عزل اوست و می تواند تصمیمات را لغو کند، گزارش می دهد.
شخصی که مسئول شرکت است فاقد مدیر بالا دست
می باشد. هر چند که تابع تمایلات و خواسته های مشتریان، سرمایه گذاران و احتمالاً همکاران است.
همه مخاطره مالی را شرکت مادر تحمل می کند.
مخاطره مالی بین کارآفرینان مسئول، سهامداران،
عرضه کنندگان و وام دهندگان تقسیم می شود.
ظرفیت مالی را شرکت مادر تعیین می کند. منابع خارجی بدون رضایت شرکت مادر مورد استفاده قرار نمی گیرد.
ظرفیت مالی را خود فعالیت تعیین می کند. همه منابع
می تواند مورد استفاده قرار گیرند.
تشریفات اداری در بخش هایی نظیر حسابداری، پرسنلی، قراردادها، روابط عمومی، تبلیغات و خدمات به مشتری بوسیله شرکت مادر تعیین می شود.