توانمندی های مدیریتی، نتایج آزمون فرضیهها، توانمندیهای مدیریتی

 

چارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود. این چارچوب شبکهای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکهای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها(که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار میشود. بدینترتیب، چارچوب نظری گام مهمّی در فرایند تحقیق به شمار میآید(سکاران،۱۳۸۱، ص۹۴). تحقیق حاضر در ادامه تحقیقات پیرس و رابینسون(۱۹۸۸)، فرد آر.دیوید(۱۹۹۹) و غلامرضا ملک زاده و مصطفی کاظمی(۱۳۸۹) به شکل زیر صورت گرفته است.

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق
این مدل شامل تعدادی متغیر پنهان می باشد که به وسیله چند شاخص قابل اندازه گیری و از طریق پرسشنامه از جامعه آماری محاسبه می شود. اعتبار این شاخص به دلیل محاسبه درون سنجی از روابط علی و معلولی ارتقا می یابد. همچنین عملکرد فروش از جمله متغیرهایی است که با بهره گرفتن از چند شاخص قابل اندازه گیری محاسبه می شود.
ک- تعریف واژه ‏ها :
منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیشبینی روش های اندازه گیری آن است(خاکی،۱۳۸۷،ص ۱۷۸).
متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده میشود(خاکی،۱۳۸۶،ص ۱۶۷).
متغیرهای مستقل:
توانمندیهای مدیریتی: توانایی یک توانش خصلتی با ثبات و وسیع را متصوّر میسازد که شخص را به دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقیّد میکند.(فرهیبوزنجانی،۱۳۸۴،ص۷۵) توانمندی های مدیریتی شامل توانمندی بازاریابی، توانمندی مالی، توانمندی فنّاورانه میباشد.
الف) توانمندیهای بازاریابی: توانمندیهای بازاریابی به عنوان فرایند یکپارچهای تعریف شده است که در آن یک شرکت منابع محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به کار میبرد.
توانمندی بازاریابی شامل: تبلیغات، معرفی محصولات، قیمتگذاری و مدیریت عمومی می باشد.
برای اندازه گیری از عواملی مانند هزینه کردن تبلیغات، تبلیغات رسانه های گروهی، رفع مشکلات مشتریان، توجّه کردن به کیفیت محصول، بستهبندی، هزینه تولید، توانمندی شرکت در قیمتگذاری محصول، بسیج کردن افراد و منابع به منظور انجام کار، نظارت بر حسن اجرای فعالیّتها استفاده می شود.
ب) توانمندیهای مالی: بر اساس مفهوم توانمندی مالی، فرض میشود واحد اقتصادی، ایجاد شده تا برای مدت نامحدودی فعالیّت کند و در واقع همان توجیه اقتصادی است.