توصیف جمعیت شناختی نمونه، داده های جمع آوری شده، تجزیه و تحلیل دادهها


 

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمونهای آماری از نرم افزار spss نسخه 20 و نرم افزار لیزرل نسخه 72/ 8استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها در پژوهشهای کمی با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. آمار توصیفی به بررسی و تحلیل عمومی داده‌ها و توصیف کلی آن‌ها می‌پردازد. در این پژوهش نخست، در بخش آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و در بخش آمار استنباطی بررسی ویژگیهای متغیرها و روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی ابزارهای شرط اصلی برآوردهای دقیق از آمار استنباطی در هر پژوهش است. از این رو، در مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی پرسشنامههای مورد استفاده با کمک فن آلفای کرانباخ و فن تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید. لوین(2005) معتقد است تحلیل عاملی تاییدی وقتی استفاده میشود که پژوهشگر از قبل ایدهای در باره اینکه سوالات کدام سازه (متغیر) را اندازه می گیرد، هر سازه با چند سوال اندازه گیری شده است و میان هر سوال مقیاس و نمره کل همبستگی خطی وجود داشته باشد. دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه در این پژوهش این است که پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه محقق ساخته نمی باشد، و پژوهشگر از قبل میداند که هر کدام از سوالات پژوهش کدام متغیر (یا سازه) را اندازه میگیرد یا زیر کدام سازه قرار میگیرد.
4-2. توصیف جمعیت شناختی نمونه
اطلاعات این بخش بر اساس سوالات جمعیت شناختی مندرج در بخش نخست پرسشنامه استنتاج شده است. ویژگیهای جمعیتشناختی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر میزان تحصیلات و سن است که در ادامه گزارش شده است.
4-2-1.وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
افراد پاسخدهنده از نظر سن به 4 گروه کمتر از 35، بین35 تا 45، بین 45 تا 55، و بالاتر از 55 تقسیم گردید. که در جدول (1-4) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی بالاتر از55 سال است و کمترین دامنه سنی مربوط به دامنه سنی 46 تا 55 سال است.
جدول 1-4: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
ردیف
رده بندی
فراوانی
درصد
1
کمتر از 35