توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، توصیف متغیرهای جمعیت شناختی، معرفی جامعه و نمونه آماری

 

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده می شود.
3-7-1 )آمار توصیفی
روش تحلیل توصیفی بدین منوال است که محقق از طریق مقایسه پدیده ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها می پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی بدست می آورد و شاخصهای آماری مورد استفاده همان شاخصهای آماری توصیفی است (خاکی،1384،ص320). در این تحقیق به منظور توصیف آماری و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی و هیستوگرام با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.
3-7-2) آمار استنباطی
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهااز آزمون کولوموگروف اسمیرنوف استفاده شد. به منظور بررسی روابط علی میان متغیر ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده میشود. همچنین به منظور آزمون احتمالی لازم برای بکار گیری SEM از روش های آزمون مورد نظر استفاده میشود.
3-8) نتیجه گیری:
در این فصل فرآیند و روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه آماری،روش و ابزار جمع آوری داده ها و سنجش اطلاعات آزمونهای آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می گردد. همانطور که گفته شد، جامعه آماری این تحقیق ، مشتریان شعب بانک اقتصاد نوین شهرستان رشت است که نامحدود می باشد. نمونه آماری این تحقیق با توجه به جدول مورگان 384 نفر و شیوه نمونه گیری تحقیق نیز تصادفی ساده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده میشود. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می گردد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 قابل قبول تلقی می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده اند جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 و AMOS 18 تجزیه و تحلیل و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که جنسیت 9/79 درصد پاسخ دهندگان مرد و 1/20 درصد زن می باشند.
جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.