توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

 

تعهد
۷۵۴/۰
۰۰۰/۰
همه سوالات بالاتر از ۸۳۴/۰
تایید
با توجه به جدول بالا تمامی تنها مقدار KMO متغیر ها بالاتر از ۶/۰ می باشد سطح معنی داری آزمون بارتلت نیز در بین تمامی متغیرها کوچکتر از پنج صدم می باشد، اشتراکات استخراجی از سوالات همه متغیرها از ۵/۰ بیشتر بوده بنابراین روایی پرسشنامه پذیرفته می شود و در نتیجه بار عاملی سوالات پذیرفته می شود.
۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ابتدا آزمون نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف صورت گرفت با توجه به اینکه مقدار p-value برابر با ۶۲۶/۰ می باشد و بیشتر از۰۵/۰ است نمی توان فرض صفر را رد کرد و بنابراین متغیر گرایش به صادرات درنمونه دارای توزیع نرمال می باشد و همچنین سایر متغیرها نیز از توزیع نرمال بر خوردار هستند ومی توان از روش های پارامتریک استفاده نمود..سپس داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود ودر مرحله دوم که تجزیه وتحلیل استنباطی می باشد، با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد آزمون قرار می گیرند در نهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود
۳-۹)خلاصه و جمع بندی مطالب فصل
در این فصل مباحثی همچون روش تحقیق،جامعه آماری،حجم نمونه،روش نمونه گیری،ابزار اندازه گیری و روش تجزیه وتحلیل داده ها بررسی گردید.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرایند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار۱۸ spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و خی دو مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان