تولید و توسعه محصولات جدید، مدیریت زنجیره تامین، مبانی نظری و پیشینه

 

تغییرات بازار
تغییر بازار در تعریف عبارتست از حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر که حاصل یک اصلاح و تبدیل با یک وضعیت متفاوت و همچنین دگرگون کردن و وضعیتی را به شکل و حالت دیگر در آوردن”(شارون و توماس، 2013).
عملکرد شرکت
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد شرکت یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات شرکت اشاره دارد(نیلی و همکاران، 2005).
چابکی
چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیر قابل پیشبینی و استفاده از آن تغییرات بهعنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است(جعفرنژاد و شهایی، 1386).
1-6-2 تعاریف عملیاتی
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات عبارت است ازهمۀ شکلهای فنآوری که برای ایجاد، ذخیرهسازی واستفاده ازشکلهای مختلف اطلاعات، شامل اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، دادههای چند رسانهای و… به کار میرود.
چابکی
چابکی یا سریع بودن، به معنای حداکثر انعطافپذیری است. بطوری که به تغییرات در محصول، بازار و نیازهای مشتریان پاسخ دهد و نیز فرصتهایی را فراهم آورد که بتواند در میان رقبا به عنوان سازمان برتر شناخته شود.
پاسخگویی به تغییرات بازار
شرکت ما توانسته است تغییر نیازها و خواستههای مشتریان را برآورده سازد.
عملکرد شرکت
توانایی شرکت در تنوع کیفیت محصولات، پاسخگویی، انعطافپذیری و ارائه خدمات مشتری.
تغییرات بازار
شرکت ما توانسته است با تغییر دانش، آگاهی و توانمندسازی نیروی انسانی روش نوینی را برای مقابله با تغییرات در محیط رقابتی بازار ایجاد نماید.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در نوآوری تکنولوژی، جهانی شد. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمانها مجبور شدند که سریعا فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند(حضوری، 1385). در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایندهاى به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقهمند شدند(یو و چن، 2010). در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطافپذیرى در توانایى‌هاى شـرکت کافى نیست، بلکه تامینکنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.ازطرف دیگربا توسعه سریع فناورى اطلاعات در سال‌هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیارى از فعالیت‌هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش‌هاى جدید درحال انجام است(ابوفاضلی ودیگران، 1385).