تکنیک های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند شاخصه، روش های تصمیم گیری

 

نسبت بازده جمع دارایی ها =
نسبت بازده جمع دارایی ها، بازده بعد از احتساب مالیات بر درآمد شرکت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقایسه با جمع سرمایه گذاری های آنان نشان می دهد. به عبارتی دیگر نسبت مزبور بازده ای است که واحد انتفاعی برای کلیه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تحصیل کرده است .
نسبت حاشیه سود :
این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش کل به دست می آید.
= نسبت حاشیه سود
این نسبت قادر است که دیدگاه عمیق تری به کارایی مدیریت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. این نسبت به جای در نظر گرفتن این مدیریت شرکت، چه میزان از دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت های به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام در آمد حاصل از فروش محصولات دارایی ها و سرمایه گذاری ها به دست خواهد آورد مورد توجه قرار می دهد .
۱-۱۰-تاپسیس فازی
تاپسیس یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که در آن m گزینه را با توجه به n معیار، رتبه بندی می‌کند. مبانی این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل نامطلوب دارد .
از طرفی دیگر از آنجا که داده‌های یک فرایند تولید و یا یک مکانیزم خدمت رسانی، معمولا پیچیده است و جمع آوری داده‌ها ی صحیح از آنها مشکل می باشد، به نظر می رسد برای کار با داده‌های غیر قطعی و یا بازه ای داده‌ها، باید روش های ویژه ای مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو، می‌توان از منطق فازی در تکنیک های تصمیم گیری مختلف استفاده نمود و از مزایای آن بهره برد. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تاپسیس می باشد که با کاربرد منطق فازی در آن، به تکنیک تاپسیس فازی تبدیل می‌شود که روشی متفاوت از روش تاپسیس دارد .مبرهن است که منطق اصلی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری به صورت فاطی، تأثیر گذاری عدم قطعیت توام با تفکر آدمی، در تصمیم گیری ها می باشد. مروری بر تحقیقات انجام شده در این حوزه، حاکی از روش هایی متعدد برای استفاده از تکنیک تاپسیس، به صورت فازی است. در این پژوهش از روش تاپسیس فازی به روش چن و هوانگ استفاده شده است. سایر روش های محاسبه تاپسیس فازی نیز با تغییراتی اندک از این روش مشتق شده اند .
۱-۱۱٫متغیر وابسته :
۱-۱۱-۱٫بازده سهام :
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می آید، منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود .
ru =
که در آن :
ru :بازده سهام
pt: قیمت سهم در پایان دوره t