تکنیک های مورد استفاده در تحقیق

 

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
پژوهش را می توان به تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود تعریف کرد “خاکی،۱۳۸۳”. تحقیق حاضر بر آن است که پس از شناسایی مسألۀ تحقیق، به جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای پیش بینی تقاضا به وسیلۀ سه تکنیک قدرتمند الگوریتم علف های هرز، بهینه سازی توده ذرّات و شبکه های هوش مصنوعی پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل نتایج آن بپردازد. در این فصل نیز به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گرداوری داده ها، در امر پژوهش پرداخته شده است.
روش تحقیق
از آنجایی که این تحقیق در یک سازمان واقعی، عین و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود “سرمد و دیگران،۱۳۸۲”. و از لحاظ نحوۀ گردآوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده هایی مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد “سرمد و دیگران”. به عبارت دیگر نحوۀ جمع آوری داده‌ها یک بخش کتابخانه ای می باشد و بعد از آن داده ها براساس پایگاه داده شرکت نفت استخراج می شود و در نهایت از طریق نرم افزار برنامه نویسی متلب اجرا می شود.
تکنیک های مورد استفاده در تحقیق
الگوریتم بهینه سازی علف های هرز(IWO)
مقدمه
الگوریتم بهینه سازی علف های هرز یک الگوریتم بهینه سازی عددی، الهام گرفته از رشد علف های هرز می باشد. این الگوریتم در سال ۲۰۰۶ توسط محرابیان و لوکاس در قالب مقاله ای پیشنهاد شد. علف های هرز گیاهانی هستند که رشد هجوم آورنده و شدید آنها تهدید مهمی برای گیاهان زراعی محسوب می شود. علف های هرز بسیار پایدار و تطابق پذیر در مقابل تغییرات محیط می باشد. بنابراین با الهام گرفتن و شبیه سازی خصوصیات آنها می توان به یک الگوریتم بهینه سازی قوی رسید.
اکولوژی تولید مثل علف های هرز
علف های هرز گیاهانی هستند که در یک منطقۀ جغرافیایی مشخص به شکل سراسری و برجسته رشد می کنند به طوری که توسط بشر قابل حذف و کنترل نیستند. یک ادعایی که در مورد علف های هرز وجود دارد این است که علف های هرز همیشه برنده هستند. به طور کلی دلایل این ادعا را می توان به شکل زیر بیان کرد:
وجود علف های هرز بعد از هزاران سال از کشاورزی
وجود علف های هرز حتی بعد از استفاده از سموم مختلف
ظاهر شدن گونه های جدید علف های هرز به صورت گسترده روی زمین
تطبیق با محیط پیرامون خود
ویژگی های فوق نشان می دهد که علف های هرز گیاهانی قوی و مزاحم درکشاورزی هستند. همچنین نشان دهندۀ این واقعیت است که علف های هرز خود را با محیط تطبیق می دهند و برای رشد رفتار خود را تغییر می دهند. موفقیت علف های هرز، وابسته به اکولوژی و زیست شناسی آنها است.
شبیه سازی رفتار علف های هرز
مرحلۀ اول: پخش دانه در فضای مورد نظر