جامعه مورد مطالعه، بهبود کیفیت خدمات، مبانی نظری موضوع

 

اهداف تحقیق :
پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با بهره گرفتن از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.
به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)
بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری
بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه
ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب
تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین
افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع
ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت
تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی
سوالات تحقیق :
الف) سوال اصلی :
آیااختلاف معنی داری بین میانگین های قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی وجود دارد؟
آیا مدل مورد استفاده و عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی؛ در جامعه مورد مطالعه این تحقیق از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است؟
کدام یک از بخش های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی،دارای اهمیت بالایی از نظر خصوصی سازی باتوجه به انتظارات پاسخ دهندگان نسبت به عامل های دیگر می باشد؟
آیا شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟