جامعه مورد مطالعه، میزان برخورداری، برنامه درسی ملی

 

راهحلهای ممکن برای رفع مشکل و معضل ذکرشده گردد.(علیان ۱۳۷۸ص ۶۳)
۱۹ـ نظری(۱۳۸۸) درپژوهش خودباعنوان: بررسی ویژگیهای دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس رفسنجان اولاً نتایج تحقیق نشان داد:که بین تجربه آموزشی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور کلی رابطه معنا داری وجود دارد. ثانیا میزان تاثیر تجربه بر پیشرفت تحصیلی در رشته های علوم انسانی و ریاضی و تجربی متفاوت است بطوری که در رشته علوم انسانی تاثیر مذبور به مدرک تحصیلی دبیران بستگی دارد اما در رشته ریاضی و تجربی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فقط به رشته تحصیلی و تجربه آموزشی دبیران و جنس دانش آموزان بستگی دارد و مدرک تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بی تاثیر است.

۲۰- کریمی (۱۳۸۸)درپژوهش خودباعنوان صلاحیتهای حرفه ای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب ،درمنطقه خوراسگان۸مولفه اصلی و۹۹زیرمولفه راازمنابع معتبراستخراج کرده است وبراساس نتایج تحقیق به این نتیجه رسیده است بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیتهای حرفه ای معلمان تفاوت اساسی وجوددارد.ودرکلیه مولفه های اصلی تفاوت معناداراست .وضع موجودصلاحیتهای معلمان آموزش عمومی نشان می دهدکه دربعدشخصیتی واخلاقی دروضعیت بالاترازحدمتوسط قرارداردولی دربعدآموزشی رفتاری شناختی ومدیریتی درسطح متوسط ودرمولفه های فناوری توسعه حرفه ای فکری وتدریس ازوضعیت ضعیفی برخوردارند.
۲۱- صابری(۱۳۸۸): درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهر یک از ویژگیهای ارتباط رشته مدرک تحصیل و تجربه آموزشی با موضوع تدریس پرداخته است و به این نتیجه رسیده اند که حدود نیمی از دبیران جامعه مورد مطالعه دبیران مدرسه راهنمایی شهراهوازصلاحیت و تخصص رشته خود را ندارند.
۲۲-اولس(۲۰۰۵):باعنوان یادگیری برای تدریس درجامعه دانش که بانک جهانی انجام دادصلاحیتهای تدریس رابه چهاردسته تقسیم می کندکه عبارتنداز:آماده شدن برای تدریس شامل شناخت کامل محتوای موضوع درسی وبرنامه درسی ملی،شناخت ویژگیها،دانش وتجربیات دانش- اموزان ،توانائی استفاده ازتمامی روش های تدریس،تدارک محیط مناسب یادگیری برای فراگیران شامل ایجادمحیط مملوازپذیرش اعتماد،همکاری واحترام داشتن. انتظارات یادگیری چالش برانگیزتدریس برای یادگیری شامل بیان روشن وصریح اهداف یادگیری درکلاس ،استفاده ازراهبردهای تدریس منسجم ومعنادار،حرفه ای شدن شامل بازخوردگرفتن منظم ازفعالیتها،برقراری ارتباط گروهی وحرفه ای باهمکاران ،همکاری وتعامل محترمانه باوالدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت به دانش آموزان .
۲۳-هونگ وهمکاران(۲۰۰۳)درپژوهش خودباعنوان: ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت رابررسی کرد.بااستفاده ازتحلیل عاملی ،صلاحیتهای معلمان در۶دسته اصلی توانائی فکری،سیستم ارزشها،مهارتهای بین فردی ،توانائیهای مدیریت ،توانائیهای حرفه ای وویژگیهای شخصیتی دسته بندی شد.نتایج پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد.بیشترین تفاوت درصلاحیتهای مدیریت خطرپذیری ،تفکرپیش کنشی وتفکرمنطقی بودکه درطول دوره تربیت معلم به اندازه کافی وموردنیازحرفه معلمی توسعه داده نشده است.
نتیجه
کروسکال والیس
خی xوx2
,Tتحلیل عاملی رگروسیون
کای
۲استقلال
همبستگی پیرسون
موضوع
سال
محقق
ردیف