جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

بین سرمایه های فکری و بهبود عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۶-۲ فرضیات فرعی
بین سرمایه ساختاری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه مشتری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه انسانی و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۷ روش کار:
الف : نوع روش کار:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است.
ب: روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و غیره):
شیوه گردآوری داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق میدانی بوده که با بهره گرفتن از ابزار معرفی شده در بخش بعدی صورت می پذیرد. بدیهی است که تبیین فرضیه های تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت می پذیرد.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره):
یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه گیری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، پرسشنامه ی بونتیس است (شجاعی و باغبانیان، ۱۳۸۸؛ فطرس و بیگی، ۱۳۸۹؛ محمدی پیراسته و همکاران، ۱۳۹۰). این پرسشنامه در تحقیقاتی در مورد سرمایه ی فکری و عملکرد سازمانی در کشورهایی چون کانادا و مالزی مورد استفاده قرار گرفته است (شجاعی و باغبانیان، ۱۳۸۸). پرسشنامه ی یاد شده دارای ۶۳ گویه است که سه سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری، همچنین عملکرد بانکی را در بر می گیرد. همچنین به منظور کمی کردن پاسخ پرسش های مندرج در این پرسشنامه طیف پنج درجه ای لیکرت بکارگرفته شده است. بر اساس طیف لیکرت یکی از رایجترین طیف های مورد استفاده برای کمی کردن پاسخ سوال های مندرج در پرسشنامه ها است (فطرس و بیگی، ۱۳۸۹).
جامعه آماری این تحقیق تمامی شعب بانک های فعال در استان گیلان است. در راستای اهداف این تحقیق، با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه ی آماری، از شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. بر اساس آذر و مومنی (۱۳۸۸) در این شیوه هر یک از عناصر جامعه برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند و زمانی کاربرد دارد که اولاً تعداد اعضای جامعه مشخص و ثانیاً گروه های متجانسی در جامعه وجود نداشته باشد.
یکی از رایج ترین فرمول های مورد استفاده برای محاسبه حجم نمونه رابطه ی کوکران است. بکارگیری فرمول مذکور مستلزم مشخص بودن حجم جامعه می باشد ( نصرتی، ۱۳۹۳). لذا برای محاسبه ی حجم نمونه ی این تحقیق از فرمول مذکور استفاده می شود. بر اساس این فرمول، حجم نمونه ی تحقیق ۱۱۰ مشاهده در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که برای دقیق بودن محاسبه ی حجم نمونه به جای اجرای آن به صورت دستی از محاسبات برخط (online) پایگاه اینترنتی علمی- پژوهشی پارس مدیر استفاده شده است. این پایگاه با گرفتن حجم جامعه و سطح اطمینان مورد نظر محقق (در این تحقیق ۹۵%) از وی، حجم نمونه را به صورت برخط و بلادرنگ (online-realtime)محاسبه و در اختیار محقق قرار می دهد.
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از معروف ترین و پرکاربردترین شیوه های ارزیابی پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ (محمدی پیراسته و همکاران، ۱۳۹۰). لذا در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. در این راستا ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مجموعه پرسش های مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد بانکی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. چرا که بر اساس همان منبع برای ارزیابی پرسشنامه یاد شده عموماً از این شیوه استفاده می شود.
برای ارزیابی اعتبار سنجه های پرسشنامه سه شیوه ی اعتبار معیار، اعتبار سازه و اعتبار محتوا بکار گرفته می شود، چرا که بر اساس بونتیس (۱۹۹۹) این شیوه ی برای اعتبار سنجی پرسشنامه ی مذکور مناسب می باشد.
همچنبن به تعصبی از بونتیس(۱۹۹۹) برای تجزیه و تحلیل مدل علی تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر تکنیک LISRELاستفاده می گردد. تکنیک مذکور آمیزه ای از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر (تعمیم تحلیل رگرسیون) است (حیدری، ۱۳۸۴).
۱-۸ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری