جدول توصیفی تأثیر برنامه درسی در رشد اجتماعی، اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات، رتبه بندی تأثیر برنامه درسی در انواع رشد

 

جدول ۴-۷ جدول توصیفی تأثیر برنامه درسی در رشد اجتماعی ۸۵
جدول ۴-۸ نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات ۸۷
جدول ۴-۹ نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد عاطفی ۸۹
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون دو جمله ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد عاطفی ۹۰
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد عقلانی ۹۱
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد معنوی ۹۲
جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد اخلاقی ۹۳
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد اجتماعی ۹۴
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون دو جمله ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد اجتماعی ۹۵
جدول ۴-۱۶ نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی تأثیر برنامه درسی در انواع رشد ۹۶
فصل اول:
کلیات
مقدمه
نظام آموزش و پرورش از مهمترین سازمان های پیچیده و اجتماعی هر کشور است که نقش بسزایی در رشد و پیشرفت جوامع ایفا می کند ثمربخشی این نظام از یکسو تبدیل کردن انسان‌های مستعد به انسانهای سالم و بالنده متعادل و رشد یافته است و از سویی تأمین کننده نیروی انسانی مناسب برای بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه تحقق این اهداف در اجتماع ارائه تعلیم و تربیت صحیح و اصولی و برنامه ریزی دقیق برای آن است از این رو توجه به ضرورت آموزش و پرورش صحیح کودکان به عنوان آینده سازان جامعه امری بدیهی به نظر می رسد (صفوی، ۱۳۹۰).
آموزش و پرورش پیش دبستانی به عنوان اولین مرحله از آموزش و پرورش رسمی بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی شخصیت کودکان فراهم می‌آورند (ندیمی، ۱۳۸۷). از آنجایی که پایه های نخستین رشد شخصیت در سالهای اولیه زندگی کودک نهاده می شود شناخت ویژگی ها و نیازهای زیستی ذهنی، عاطفی، اجتماعی کودک توسط والدین و مربی و انتخاب بهترین روشها در جهت حُسن تأمین نیازها از مهمترین عوامل تکوین شخصیت کودک در این سنین به حساب آمده که توجه به آن امری مهم و ضروری می باشد.
رشد و تکامل کودکان در این دوره زمینه ساز موفقیت و پیشرفت آنان در مقاطع تحصیلی بالاتر زندگی می گردد و متعاقباً توسعه جامعه نیز نیازمند انسانهای رشد یافته و ماهر است در این میان توجه مسؤلان آموزش و پرورش به مراکز پیش دبستانی و رشد و شکوفایی شخصیت همه جانبه کودکان در این مقطع یک امر ضروری و مهم تلقی شده چرا که بی توجهی به مسائل و مشکلات دوره پیش دبستانی و عدم برنامه ریزی مفید و مؤثر با علایق و نیازهای کودکان در این سن اثرات مخربی را بر سلامت و شخصیت کودکان بر جای خواهد گذاشت.
بیان مسأله:
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت، توسعه و تعالی هر کشوری محسوب می شود. کودکان هر جامعه ای به عنوان آینده سازان، سرمایه های بالقوه ای هستند که در سایه تحصیل علم و دانش، پژوهش و شکوفایی استعدادها رشد صحیح و متعادل شخصیت هم خود و هم جامعه را در مسیر رشد و پیشرفت قرار خواهند داد و نظام آموزش و پرورش در تمامی مقاطع سنی و تحصیلی می تواند با برنامه ریزی صحیح و اصولی زمینه های تحقق چنین اهدافی را فراهم می‌آورد (ندیمی، ۱۳۷۸).