جمع آوری اطلاعات، به کارگیری دانش، تفسیر اطلاعات

 

رهبری : باور، اعتقاد، رفتار و اعمال رهبران، سازنده فرهنگی است که باید یادگیری کارکنان در آن محیط صورت پذیرد. به اعتقاد مایو (۱۹۹۴)، رهبر جو آزادی بیان را ترغیب و تسهیل می کند. مورگان (۱۹۸۶) و گرانتهام (۱۹۹۳)، بیان می کنند، رهبران باید با تشویق بحث و گفتگو، دیدگاه‌های چندگانه هر مسأله را کشف کنند و با جستجو در یافتن پاس خهای خلاق، مهارت‌های یادگیری مولد را به کارکنان نشان دهند (نجف بیگی و درودی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۸- فرایند یادگیری سازمانی
همه نظریه پردازان، یادگیری سازمانی را به عنوان یک فرایند به حساب می آورند که از چند مرحله تشکیل شده است. در اینجا به نظریات تعدادی از دانشمندان در باره فرایند یادگیری سازمانی اشاره می شود:
الف- فرایند سه مرحله ای دفت و ویک
از نظر دفت و ویک فرایند یادگیری سازمانی از سه مرحله زیر تشکیل شده است :
کنکاش و جمع آوری اطلاعات؛
تعبیر و تفسیر اطلاعات؛
یادگیری یا استفاده عملی از اطلاعات (چو، ۲۰۰۴).
ب- فرایند یادگیری سازمانی از نگاه نوناکا و تاکئوچی
از نظر نوناکا و تاکئوچی، یادگیری سازمانی همان تسلط سازمان به دانش مربوط به قلمرو فعالیت خویش است؛ بنابراین بهترین کار در یادگیری سازمانی این است که افراد اطلاعات مفید و مناسب را شناسایی، جمع آوری و به کارگیری کنند. از نظر آنها فرایند تسلط به دانش (یادگیری سازمانی) عبارت است از :
اکتساب دانش (شناسایی و گردآوری اطلاعات مفید)؛
به کارگیری دانش( استفاده عملی از دانش)؛
انتقال دانش (توزیع و نشر دانش در سراسر سازمان) (نوناکا و تاکئوچی، ۱۹۹۵).
ج- فرایند یادگیری سازمانی از نظر پاولوسکی
از نظر پالوسکی فرایند یادگیری سازمانی از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است :
شناسایی یا خلق اطلاعات جدید : در این مرحله روش تلفیق دانش موجود و اطلاعات حاصل از تجربه‌های گذشته برای تولید دانش جدید شناسایی می شود؛
توزیع و تبادل دانش : در این مرحله توجه به جریان اطلاعات و نوع ارتباطات در درون سازمان دارای اهمیت است؛
اصلاح و انسجام دانش : دانش جدید متناسب با شرایط داخلی سازمان اصلاح و به دانش قبلی افزوده می شود؛
به کارگیری : دانش به دست آمده از مراحل قبلی، در عملیات روزمره شرکت به کار گرفته می‌شود (پاولوسکی، ۲۰۰۱).