جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری، شرکتهای کوچک و متوسط

 

اکسین مینگ و یینگ کی (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان رابطه بازارگرایی با انتخاب بازار بین‌المللی و عملکرد بین‌المللی انجام دادهاند. در نتیجه مشخص گردید که بازارگرایی رابط بین منابع شرکت و جایی است که این منابع میخواهند تخصیص یابند و این مهم که بازارگرایی یک منبع و توانایی سازمانی و یک مزیت رقابتی است که به عملکرد شرکت کمک میکند.
اپدا و جای اوبا (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد تجاری در یک اقتصاد توسعه یافته (مطالع موردی ساختار شرکتهای کوچک و متوسط بوتساوانا) انجام دادهاند. در این تحقیق ۱۶۰ شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفتند و از مدل مارکور (کهلی و جاورسکی) استفاده شده است. در نهایت مشخص شد که ارتباط قدیمی بین بازارگرایی و عملکرد شرکتهای مذکور وجود دارد.
عبدلای (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان بازارگرایی و عملکرد تجاری میان شرکتهای کوچک و متوسط در غنا انجام داده است. در این تحقیق مطرح است که شرکتها نیاز به تمرکز بر مشتری، نظارت بر رقبا و پاسخ هوشمندانه به بازار در کنار محدودیتهای مالی و تکنیکی دارند. نتایج حاکی از آن است که توسعه بازارگرایی در این شرکتها مبتنی بر اعتقادات مدیر و مالک است و در نهایت مشخص شد بین بازارگرایی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط رابطه وجود دارد.
دورن برگر و نابی (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای نرم‌افزاری ویتنام انجام دادهاند. در این تحقیق از مدل هوشمندی بازار کهلی و جاورسکی استفاده شده است و از معیارهای مالی همچون ROI و ROE وROA جهت سنجش عملکرد استفاده شده است. در نهایت مشخص شده که بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای مذکور تأثیر میگذارد.
هائو و نگو (۲۰۱۳) در تحقیق با موضوع «بازارگرایی استراتژیک در ویتنام» اثر اعتماد، ارتباطات، ارزش به اشتراک گذاشته شده، خودکارایی و رابطه متقابل را به عنوان ابعاد بازاریابی بر رضایت و وفاداری مشتری بررسی نمودند. نتایج آنها به وضوح نشان داد که ابعاد اعتماد، ارزش به اشتراک گذاشته شده، رابطه متقابل، آموزش، الگوبرداری بازاری و تحقیقات بازاری تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با افزایش روزافزون رقابت، تبدیل بازارهای محلی به بازارهای جهانی و تنوع نیازها و خواسته‌های مشتریان و تنوع فرهنگی، اجتماعی و … در بازارهای مختلف، نیاز روزافزون به بازارگرایی احساس می‌شود. در بازارگرایی نوین، بر خلاف نگرش گذشته که فقط به مشتری توجه می‌شد بر سه عامل مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و خلق و تبادل اطلاعات بین واحدهای مختلف سازمان تأکید می‌‌شود، خلق و تبادل اطلاعات از نقش کلیدی برخوردار است و در واقع پایه و اساس مشتری ‌مداری و رقیب‌گرایی در سازمان محسوب می‌شود. با توجه به ضرورتهای انکارناپذیر اشاره شده در بالا و با توجه به این که این تحقیق برای اولین بار در راستای مرتفع نمودن مشکلات شرکتهای تولیدی و در رأس آن در آرتاویل‌تایر اردبیل صورت می‌گیرد، از جنبه‌های جدید و نوآوری تحقیق حاضر تلقی می‌شود.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر تبیین ضرورت توجه به مشتریان، رقبا و هماهنگی بین بخشی برای اثربخشی بیشتر برنامههای بازاریابی و تأثیر متغیرهای تعدیلکننده و در نتیجه بهبود وضعیت عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی می‌باشد.
هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز کمک به شرکتهای تولیدی جهت توجه به عواملی که عملکرد آنها را بهبود میبخشد مثل بازارگرایی و سایر موارد هدف کاربردی این تحقیق است.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
از نتایج این تحقیق دولتمردان، سازمان صنعت معدن تجارت، مدیران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران و دانشگاهیان بطور اعم و شرکتهای تولیدی و شرکت آرتاویل‌تایر بطور اخص می‌تواند بهره‌مند شوند.
ط- سؤالات تحقیق:
بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی چه رابطه‌ای وجود دارد؟
آیا اندازه و طول عمر شرکت در رابطه بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی مؤثر است؟
ی- فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه های اصلی
۱٫ بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی رابطه معنی‌داری وجود دارد.