جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری، بیان مسأله اساسی تحقیق

 

اهداف سازمان تعیین شوند؛
در پایان در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، ۱۹۹۷).
مبدعان کارت امتیازی متوازن، معتقدند که اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی‌ها را فهمیده باشند و درک نمایند. باید توجه کرد که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرایندهای پیچیده‌ای است که باعث می‌شود سرمایه‌ها و دارایی‌های نامشهود سازمانی به خروجی‌های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین منظور مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفی کرده‌اند که می‌تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی‌های سازمان را ارائه نماید (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰: به نقل از فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲، ۲۳۰).
روابط علت و معلولی که در قالب نقشه استراتژی ترسیم می‌شوند، به منزله‌ی دستور‌العمل موفقیت سازمان هستند. کاپلان و نورتون (۲۰۰۰) در این خصوص گفته‌اند «استراتژی بیانگر شیوه‌ی حرکت سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اما نامطمئن آینده است. از آنجا که سازمان پیش از این هرگز در چنین موقعیتی قرار نداشته است، مسیرش به سوی وضعیت مطلوب مجموعه‌ای از فرضیه‌های مرتبط با یکدیگر را شامل می‌شود. نقشه استراتژی، این روابط علت و معلولی را مشخص و آزمون‌پذیر می‌سازد» (نیون، ۱۳۸۶، ۲۳۴-۲۳۵: به نقل از فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲، ۲۳۰).
در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می‌شود و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان است، در این چهار منظر، دسته‌بندی می‌شود (چیتز، ۲۰۰۸؛ کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰‌). البته هر سازمان می‌تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک‌های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (کاپلان و نورتون، ۲۰۰۰؛ نیون، ۲۰۰۶؛ چیتز، ۲۰۰۸؛ چن و همکاران، ۲۰۰۶).
با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می‌آید که می‌تواند به عنوان شالوده برای کارت امتیازی متوازن و اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها قرار گیرد. لذا در این تحقیق محقق در نظر دارد با کمک مبانی فراگرفته در این مقطع تحصیلی به شکل شایسته به ترسیم نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.
در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به تدوین و ارائه مسئله اصلی تحقیق، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته می‌شود.
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق
در رویکرد مدیریت استراتژیک، ابتدا شناسایی اهداف، نقاط قوت و ضعف، عوامل محیطی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه است و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژی و دیگری چگونگی اجرای استراتژی را بیان میکند.
بدون شک، وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ی توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های نمادین در کشور از جمله موانع و نقاط ضعف موجود بر سر اجرای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است(یوسفی حاجی آباد، ۱۳۹۲). مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه تحقق و عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران است. در این زمینه؛ برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی های سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، جز در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، ۱۳۹۲).
به نظر می‌رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان‌های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می‌کنند. متأسفانه سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می‌شوند (ماخیجانی و کریلمن، ۲۰۰۸). با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته و منتشر شده، معیار و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه‌های کلیدی سازمان و برقراری رابطه علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده است (باخ و مالمی، ۲۰۰۵). لذا می‌توان مهمترین سوال اصلی تحقیق حاضر را به شرح ذیل برشمرد:
بهترین روش برای دستیابی به این ابزار توانمند در برنامه‌ریزی استراتژیک کدام است؟ آیا می‌توان
شبکه ارتباطات اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی اس
تان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه‌ استراتژیک ترسیم کرد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی وضعیت رکود تورمی اقتصاد، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری بخش تولید صنعتی کشاورزی، لزوم توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در بودجه سالیانه کشور را در افق ۱۴۰۴ و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور مشخص میسازد.بر این اساس کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، مدیریت صحیح هزینه ها و منابع درآمدی برنامه ریزی در جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه ای و کاهش سهم هزینه های جاری در بودجه، باتوجه به اندک بودن ضریب تکاثر این هزینه ها در ایران از جمله راهکارهای پیش روی مدیریت کلان کشور در امر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برای گذر از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است(یوسفی حاجی آباد، ۱۳۹۲).
ایران اسلامی امروز به عنوان الگوی کشورهای آزادی خواه و کانون اصـلی مقاومـت در برابر اندیشه لیبرال دموکراسی غرب قرار دارد و ایـن در حـالی اسـت کـه دنیـای غـرب بـا بحـران اقتصـادی – اجتماعی مواجه است و در این شرایط برای نجات خـود از ایـن مشـکلات آخـرین تیـر تـرکش خـود یعنـی تحـریم هوشمندانه را انتخاب کرده است که در دو سطح تحریم واقعی و جنگ روانی آنرا پیگیری می کنـد و در طـی آن بـا حریم های نفتی ، بانک مرکزی، شرکت های کشتیرانی و نفت کش ها، برخی اشخاص و در نهایت با ایجاد فشارهای اقتصادی و سپس با بهره گیری از رسانه های قوی خود خواهان ایجاد شکاف بین مردم ومسئولان هستند(جعفری و آهنگری، ۱۳۹۱). اگر چه ممکن است تحریم هایی که بر اقتصاد ما باز شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشارها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشارها و محدودیت ها تغییر کند؛ اما در اصل آنها تغییری به وجود نمی آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهیم.(طالبی پور، ۱۳۹۲). اگرچه در اقتصاد ها خصوصاً اقتصاد مقاومتی بهره وری هدف غائی است ولی نیازمند به دوفاکتور مهم یعنی اثربخشی و کارآرایی است. منظور از کارایی یعنی مدیران اقتصادی و نخبگان فکری از منابعی که دارند چگونه به صورت بهینه از آن استفاده می کنند و در این راستا تا چه میزان به اهداف سازمانی نزدیکتر شده‌اند. بر این اساس بهره وری مورد نظر در اقتصاد مقاومتی مدیریت بهینه عوامل در راستای منافع کشور می‌باشد، این امر از کلیدی ترین موضوعات در چرخه اقتصاد نفتی و سوبسید ده، ایران می باشد(جعفری و آهنگری، ۱۳۹۱).
هدف از برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین شرحی روشن و مختصر درباره این نکته است که سازمان یا جامعه، در صورت اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های خود یا دستیابی به ظرفیت کامل خویش چه وضعی خواهد داشت. این توصیف باید همان چشم‌انداز موفقیت سازمان باشد. چشم‌انداز موفقیت نوعاً به عنوان یک راهنما، برای اجرای استراتژی است تا برای تنظیم آن (فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲).
به نقل از برایسون، وودی آلن معتقد است ۸۰% موفقیت با نمایش دادن محقق خواهد شد. در جایی دیگر کانت استدلال می‌کند، تصور مقدم بر ادراک است؛ لذا مردم باید تصویری درباره چگونگی موفقیت و رفتار مطلوب داشته باشند و این تصور باید پیش از مشاهده آنها در عمل صورت پذیرفته باشد (فرهنگی و دانایی، ۱۳۹۲)؛ که می‌توان این مهم را به چگونگی رفتار پرسنل و مدیران جامعه مورد بررسی تحقیق تعمیم داد و به عنوان یک ضرورت جهت دستیابی به هدف تحقیق، «اقتصاد مقاومتی»، مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
تا کنون در جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هیچ گونه برنامه‌ریزی استراتژیک صورت نگرفته است. لذا می‌توان این مطالعه را در این خصوص در نوع خود نوآور و پیش‌رو محسوب کرد.
۱-۵- اهداف مشخص تحقیق