جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، خدمات بانکداری الکترونیک، جنبه جدید بودن و نوآوری

 

زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آنها بر طرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکتریکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ؛1384)
تاثیر وب بر بازاریابی ٰ
به طور کلی تاثیر وب بر بازاریابی می تواند با مقایسه بازاریابی سنتی و بازاریابی در حال ظهور مورد بررسی قرارگیرد.
بازاریابی معکوس در برابر بازاریابی سنتی ²
بازاریابی سنتی برمحصولات وخدمات تولیدی شرکت تمرکز داشت. در حالی که اینترنت تمرکز بازاریابی راعرضه کننده به مشتری تغییر داده است.
بازاریابی مشتری محور در برابر بازاریابی انبوه ³
در بازاریابی مبتنی بر وب ؛بازاریاب ها بر اساس سودمند ویا استراتژیک بودن مشتریان باید آن ها را به چهار بخش تقسیم بندی کنند.آن ها باید به دنبال ایجاد رابطه با مشتریان سودمند مالی و استراتژیک باشد
—————————–
1-Sharina Sheth (2002)
2-Sharina Sheth (2002)
3-Tvede (2002)
مدیریت الکترونیک روابط مشتری ،نوآوری جدید صنعت با نک
مدیریت الکترونیک روابط مشتریان راجع به پیاد سازی فناوری ونرم افزلر مناسب نیست ، بلکه تغییر بنیادی است که شامل مهندسی مجدد فرایند در سراسر موسسه مالی می باشد.مدیریت الکترونیک روابط مشتری، علاوه بر توانایی ارائه از کانال ها ی معتدد ، باید هماهنگی و انسجام را در سراسر کانال ها پیاده کند. بانک های که قادر ند مشتریان خود را درک کنند و راهبرد های خود را مورد ارزیابی قرار دهند، در محیط بانکداری آیند موفق خواهند بود.(حسن زاده،1388،33)
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با توجه به اینکه اینکه تحقیق حاضر اولین بار در شهر تبریز صورت میگرد بانک ها به عنوان موسسات ارائه دهند ه خدمات مالی باید به نظام مشتری بصورت الکترونیک محور ونه محصول محور روی آورند. یعنی برای دسترس سریع مشتریان به خدمات بانکی ، نوع بانک مجازی ایجاد کنیم(نظر خودم).
در مقاله ای که توسط غلامرضا جندقی ،فرزین نظام زاده در سال 1389 تحقیق میدانی با بررسی و شناسایی عوامل محیط بانکداری الکترونیک و میزان تاثیر آنها بر رفتار مصرف کننده (تصمیم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی ) انجام شد .در این تحقیق عوامل محیطی موثر بر بانکداری الکترونیکی چهار عامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،فنی و حقوق تقسیم بندی شد و جامعه آماری شامل آن دسته مشتریان شعبه بانک سپه تهران و نمونه آماری شامل 160 نفر از مشتریان انتخاب گردید.در این پژوهش به منظور تحلیل روابط خطی بین متغیر های نهفته و متغیر های آشکار وبرای بررسی میزان تاثیر این متغیرها بر روی یکدیگر از مدیر ساختاری استفاده نمود و عوامل چهار گانه به عنوان متغیر های بیرونی و عوامل مصرف کننده به عنوان متغیر نهفته در نظر گرفت.
بررسی مدل معادلات ساختاری (اصلاح شده) نشان داد بین سه عامل اقتصادی ،فنی، حقوق ،با رفتار مصرف کننده یا همان تصمیم به استفاده از خدمات رابطه معنادار آماری وجود دارد و در خصوص عوامل اجتماعی، فرهنگی رابطه کمتری نشان داد .
تحقیقی که در مورد پذیرش بانکداری الکترونیکی در لهستان در سال 2008 توسط اقای توماس پیوتر ویسنیوفسکی (Tomasz Piotr Wisniewski-2008) انجام شده است .این پژوهش برای تعیین تجربی فاکتور های اساسی تصمیم جهت پذیرش بانکداری انلاین در لهستان طراحی شده است .یافته های این تحقیق بر این نکته دلالت دارد که موسسات مالی می توانند مشتریان را به استفاده از کانال های متنوع خدمات بانکی از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده وبا هزینه موثر ترغیب کنند.
پژوهشی به وسیله واکر و جانسون (2006)در زمینه علت استفاده یا عدم استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه انجام شده است. این دو تحقیق از طریق توسعه و آزمون یک مدل رفتاری به بررسی عوامل موثر بر استفاده مصرف کنندگان از خدمات فناورانه پرداختند.این عوامل عبارتند از توانایی های شخصی مصزف کنندگان ،ریسک (خطر)ادراک شده، مزایای خدمات فناورانه ای،پشتیبانی کارکنان ، علاقه مندی به قراری تعاملات اجتماعی ،تمایل به استفاده از خدمات الکتزونیکی .نتایج این تحقیق نشان داد که تمایل مصرف کنندگان به استفده از اینترنت و تلفن برای خرید های شخصی و دریافت خدمات مالی،به عوامل زیر بستگی دارد:باور های افراد نسبت به توانایی های فناورانه ای خود جهت رویارویی با سیستم های الکترونیکی دریافت خدمت ،ریسک (خطر)ادراک شده،مزایای حاصل از استفاده ازاین خدمات،همچنین ترجیحات افراد به تعامل با کارکنان و پشتیبانی آنها
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
1. جذب مشتریان بیشتر به بانک تجارت