حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری

 

در این فصل به تشریح روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزار، و روش تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت.
۳-۲ روش تحقیق
ماهیت مطالعات پژوهشی ممکن است اکتشافی یا توصیفی باشد و یا صرفاً به شکل آزمون فرضیه طراحی و به اجرا در آید. سرشت بررسی، به سطوح پیشرفت دانش در قلمرو پژوهش مورد نظر بستگی دارد. همین که از گام اکتشافی به سوی توصیفی و سپس به آزمون فرضیه روی می آوریم بر استحکام نتایج و یافته های پژوهش افزوده می شود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات (علّی) بوده که در طی مراحل آن به تبیین تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان پرداخته می شود.
۳-۳ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. (سکاران،۱۳۸۵). در تحقیق حاضر جامعه آماری، کارمندان(رسمی،پیمانی و قراردادی) دانشگاه کاشان می باشد که در مقطع زمانی اجرای تحقیق، تعداد اعضای جامعه آماری ۴۳۰ نفر بوده است.
بهترین حجم نمونه بزرگترین حجم ممکن است، یعنی در صورت امکان نمونه‌ای که تمام جامعه آماری را در بگیرد. با توجه به اینکه استفاده از تمام جامعه آماری نظام اداری در محدوده ذکر شده مقدور نیست، پس ناچار اقدام به نمونه‌گیری می‌شود. بنا بر اصل کفایت داده‌ها نمونهگیری را تا آنجایی ادامه می‌دهیم که حجم نمونه در طی فرایند تحقیق و براساس حصول کفایت یا اشباع اطلاعاتی/ نظری تعیین خواهد شد.به این معنی که حجم هیچ یک از نمونه‌ها از پیش تعیین شده نیست و در مورد هریک از جوامع مورد بررسی، فرایند نمونه‌گیری تا زمانی ادامه می‌یابد که آزمودنی‌های جدید، اطلاعات تازه‌ای به دست ندهند یا تاثیری در توسعه مدل یا نظریه پژوهش نگذارند. به عبارتی تاثیر آنها در در بهبود نهایی یا حاشیه‌ای نظریه و یا اطلاعات صفر باشد (گائوری، گرونهاگ و همکاران ، ۱۹۹۵؛ هیر، مانی و همکاران ، ۲۰۰۷ به نقل از دانایی فر، ۱۳۸۵).
برای اجرای تحقیق به تمامی فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز میزان ساعات آموزش دانشگاه کاشان
نیاز بود. بنابراین روش نمونه گیری، روش سرشماری بوده است. از آنجا که تنها ۳۴۸ نفر از کارکنان دانشگاه کاشان این فرمها را تکمیل نموده بودند، تمامی این فرمها مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۴ روش های جمع آوری اطلاعات
دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد.
۳-۵ ابزار جمع آوری داده های تحقیق
به منظور جمع آوری داده های تحقیق، از منابع اولیه و ثانویه استفاده می شود. داده های ثانویه از اسناد تحقیقات گذشته، آمارهای غیررسمی، و اسناد و مدارک سازمانی به دست می آید. داده های اولیه، داده هایی هستند که محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مصاحبه و پرسشنامه به دست می آورد.(رضایی، ۱۳۸۷،ص۱۶۰) با توجه به این تقسیم بندی، در تحقیق حاضر از منبع اطلاعات ثانویه استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق، از مطالعه کتابخانه ای، و برای گردآوری داده های آماری مورد نیاز با استعلام از واحد کارگزینی، نتایج فرمهای ارزیابی عملکرد گرفته شد و برای داده های آماری مربوط به ساعات آموزش از واحد آموزش کارکنان استعلام لازم صورت گرفته شد.(جهت مطالعه بیشتر به فرم های ارزیابی عملکرد فهرست مراجعه شود).
البته برای آشنایی با چگونگی محاسبه امتیاز عملکرد کارکنان، به طور اختصار به نحوه محاسبه امیتاز محورهای مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان دولت اشاره به شرح جدول زیر اشاره میگردد:
ردیف
عنوان
سقف امتیاز
۱