حفظ مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی

 

جریان پشتیبانی: که موضوعات گوناگون است مربوط به طراحی و زنجیره تأمین برای کسب و کار را شامل می‌شود.
گاسبر و همکارانش مدل کسب و کار را با اجزای زیر معرفی می‌نمایند:
۱٫ شرح ایجاد ارزش برای بازیگران مختلف: در واقع ارائه‌ محصول موجب حل مشکل مشتری می‌شود و لذا از دیدگاه مشتری با ارزش است.
۲٫ شناسایی بخش بازار مورد هدف: تعیین گره‌های هدف به عنوان مشتری که در اینجا باید توجه داشت که گروه‌های مختلف نیازهای متفاوتی دارند. بعضی اوقات پتانسیل یک نوآوری وقتی بروز می‌کند که گروه دیگری به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند.
۳٫ تعیین ساختار زنجیره ارزش درون شرکت: وضعیت شرکت در فعالیت‌های زنجیره ارزش و اینکه چگونه شرکت به سهمی که در ارزش تولید می‌کند دست می‌یابد.
۴٫ تعریف ساختار هزینه و سود: چگونه درآمد تولید می‌شود (اعم از فروش، اجاره، اشتراک، حمایت و…).
۵٫ توصیف وضعیت و جایگاه شرکت در درون شبکه ارزش: مشخص کردن رقبا، مکمل‌ها و هر یک از آثار شبکه‌ای که می‌توان از آن برای عرضه ارزش بیشتر به مشتری استفاده کرد.
۶٫ تنظیم استراتژی رقابتی: چگونه شرکتی می‌تواند در راه توسعه یک امتیاز رقابتی پایدار قدم بردارد به عنوان مثال به وسیله کاهش هزینه‌ها، ایجاد تمایز و یا استراتژی دست‌یابی به بازارهای مناسب(چسبروگ و رونبلوم ،۲۰۰۲).
یک مدل کسب و کار، یک ابزار مفهومی است که مجموعه‌ای از اجزا و روابط بین آن‌ ها را در بر می‌گیرد و منجر به توضیح و توصیفی منطقی از کسب و کار یک شرکت خاص می‌شود. مدل کسب و کار توضیح ارزشی است که شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه می‌کند و همچنین معماری شرکت و شبکه‌های شرکای آن برای خلق، بازاریابی و انتقال ارزش سرمایه ارتباطی برای ایجاد جریان درآمدی پایدار و سودآور است، یک مدل کسب و کار باید به عنوان یک مفهوم جامع درک شود که کلیه‌ی اجزا و عناصر مانند مکانیزم‌های قیمت‌گذاری، روابط مشتریان، مشارکت و تسهیم درآمد را در برگیرد(اوستروالدر و همکاران،۲۰۰۵).
آفواه و توسی(۲۰۰۳) معتقدند که مدل کسب و کار باید پاسخگوی این سوالات باشد: چه نوع ارزشی به مشتریان ارائه می‌شود؟ این ارزش به چه مشتریانی ارائه می‌شود؟ قیمت ارزش ارائه شده چقدر است؟ متصدی آن کیست؟ چه استراتژی‌هایی برای ارائه ارزش باید در نظر گرفته شود؟ چگونه ارزش باید تهیه شود؟ چگونه باید مزیت حاصل از ارزش حفظ شود؟.
در جدول زیر اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه آفواه و توسی بیان گردیده است:
جدول ‏۲ ۳ : اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه(آفواه و توسی،۲۰۰۳)
اجزا سوالاتی که مدل کسب و کار باید به آن‌ ها پاسخ دهد؟
محدوده هر شرکت باید مشتریانی که می‌خواهد ارزش مورد نظرش را به آن‌ ها ارائه نماید و طیف محصولاتی که قرار است این ارزش در قالب آن‌ ها به مشتریان ارائه شود را شناسایی نماید.
قیمت گذاری منظور از قیمت‌گذاری، مبلغ هزینه‌ای است که شرکت باید بابت ارائه ارزش دریافت نماید.
منبع درآمد هر شرکت باید بتواند منابع، افراد پرداخت کننده و زمان ارائه منابع درآمدش را تعیین نماید. همچنین باید قادر به شناسایی حاشیه‌های سود و محرک‌های آن نیز باشد.
فعالیت‌های مرتبط به فعالیت‌های متصل به فعالیت‌های مورد نیاز برای ارائه ارزش، اطلاق می‌شود.
پیاده سازی هر شرکت باید با هماهنگ نمودن ساختار سازمانی، کارکنان، سیستم‌ها و محیط خود، امکان انجام فعالیت‌های مربوطه را به بهترین حالت ممکن فراهم سازد.
قابلیت‌ها شرکت باید توانمندی‌های خود را بشناسد و در صورت هرگونه کم و کاستی به دنبال پر کردن شکاف‌های مربوطه باشد. هر شرکت باید بتواند قابلیت‌ها و توانایی‌هایش را از دیگران متمایز نموده و یا از طریقی ارزش‌ها را به مشتریان خود ارائه نماید که تقلید آن برای رقبایش مشکل و یا غیر ممکن شود.
قابلیت حفظ شرکت باید بتواند محصولی را ارائه دهد که تقلید کردن تولید آن توسط رقبا مشکل باشد و در ضمن باید به دنبال راه‌هایی جهت حفظ مزیت رقابتی و درامدش نیز باشد.