حقوق جزای عمومی، مجموعه قوانین، دانشگاه تهران

 

27- شمس علی اسیب شناسی زندان – انتشارات راه تربیت – چاپ اول 1388
28- طبسی نجم الدین – حقوقی زندانی و موارد زندان در اسلام – مترجمان – سید محمد علی احمدی ابهری- بوذر دیلمی معزی سید هادی رمضانی – انتشارات بوستان کتاب قم- چاپ اول- قم 1382
29-صالح، علی پاشا – سرگذشت قانون – انتشارات دانشگاه تهران – تهران – 1348
30-صانعی، پرویز – حقوق جزای عمومی – جلد اول و دوم – انتشارات دانشگاه ملی ایران – تهران – 2535 شاهنشاهی
31-صلاحی، جاوید – کیفرشناسی – چاپ دوم – انتشارات دانشگاه ملی ایران – تهران – 1354.
32-علومی، رضا – روش ادارۀ زندان – اقتباس و ترجمۀ از آثار پروفسور ژاک و وله – انتشارات اقبال – تهران – 1348
34-علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی – جلد دوم – چاپخانه بانک ملی – تهران – 1352.
35-ــــــــ – حقوق جنایی – جلد اول – انتشارات فردوسی – تهران – 1367
36-فقیه نخجیری، حسن – دعوای خصوصی در دادگاه جزا – نشر داورپناه – تهران – 1351
37-فیض، علیرضا – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی – جلد دوم – چاپ اول – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – 1368
38-کرمانی، محمدبن علی (ناظم الاسلام) – تاریخ بیداری ایرانیان – جلد دوم – نشر امیر کبیر – تهران – 1371
39-کریستن سن، آرتور – ایران در زمان ساسانیان – ترجمۀ رشید یاسمی – چاپ سوم – انتشارات ابن سینا – 1345
40-گارو – مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا – ترجمۀ : ضیاء الدین نقابت – ابن سینا – تهران – 1349
41- گزیده ای از سخنرانی آیت اله هاشمی شاهرودی مرکز مطبوعات و انتشارات – چاپ اول 1383
42-گسن، ریموند – مقدمه ای بر جرم شناسی – ترجمه : مهدی کی نیا – چاپ اول – نشر مترجم – 1370
43-گلدوزیان، ایرج – حقوق جزای عمومی ایران – جلد اول – چاپ دوم – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – تهران – 1368.
44-ــــــــــ – حقوق جزای عمومی ایران – جلد دوم – چاپ پنجم – مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) – تهران – 1379.
45- حقوق شهروندی -کانون اصلاح و تربیت تهران –انتشارات راه تربیت – چاپ اول1386
46– مجموعه قوانین و مقررات انجمن های حمایت زندانیان -دفتر اقدامات تامینی– انتشارات شلاک –چاپ اول- 1387
47-محسنی، مرتضی – دورۀ حقوق جزای عمومی – جلد اول – چاپ دوم – انتشارات گنج دانش – تهران – 1375.

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.