حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی

 

16-سلیمی – صادق – قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران – فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی – ش – 26- 1386
17-شریف بیسونی – محمد – و وتر – ادوارد – « در آمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن » – ترجمه: محمد ابراهیم شمس ناقری – مجله تحقیقات حقوقی و قضایی دادگستری – تهران – روزنامه رسمی – 1380
18-شاهمنصوری – بیتا – جستاری در مساله شناسی پژوهش های زنان – مجله ریحانه- سال اول ، دوره اول – شماره 3- 1382
19-علی پور – عباس – بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران (معضلات و پیامدها) وارائهی راهکارهای مناسب برای کنترل این پدیدهی اجتماعی – فصلنامهی رهنامهی سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی- سال اول- شماره 2- زمستان 1389
20-عینی-محسن-حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان در اسناد فراملی-مجله مطالعات حقوقی-دوره سوم-شماره دوم-پاییز و زمستان 1390
21-کولایی – الهه – عوامل و انگیزههای قاچاق انسان ( با تاکید بر آسیای مرکزی ) – فصلنامه سیاست – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران دوره 37 – ش 4 -1386
22 فهرستی-زهرا –و-سرچمی-زیبا-فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن-سال ششم-شماره 22-زمستان 1388
23-موثقی – سید احمد – و اسفندیاری- گلپر – قاچاق انسان بردگی در عصر جدید – فصلنامه سیاست – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – دوره 38 – ش 3- 1387
24-مقدسی – محمد باقر – بررسی مساله قاچاق انسان و شناسایی چالشهای حقوقی آن- دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- ( با نظارت علی امیری حمزه زینالی)- 1385
25-میلانی-علیرضا-مقاله بررسی پروتکل،پیشگیری و سرکوب قاچاق زنان و کودکان،جرائم سازمان یافته و راه های مقابله با آن-مجله فرهنگ و پژوهش-اردیبهشت 1383
26-مقاله قاچاق زنان و کودکان و راهکار های قانونی مبارزه با آن-کمیته زنان سازمان دفاع از قربانیان خشونت-1382
27-مهرا-نسرین-مجموعه مقالات،نتایج گروه ها و اسناد نخستین همایش بین المللی زن و حقوق کیفری-نشر سلسبیل -1383
28-نوبهار- رحیم – «قاچاق زنان برای روسپیگری از منظر آموزههای اسلامی با نگاه به مقررات بینالمللی و حقوق ایران – فصلنامه علمی پژوهشی مدرس- ش 47-1385
29- ولیدی-محمد صالح-نگاهی به قاچاق انسان از منظر قانون-تقریرات ضمیمه درس حقوق جزای اختصاصی 1-در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-نیمسال اول تحصیلی 86-85-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پایان نامهها :
1-ابدام جونقانی-لیلا-بررسی و تحلیل قاچاق انسان و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل-پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی-پاییز 1390-استاد راهنما:دکتر حسن عالی پور-استاد مشاور:دکتر محمد رضا الهی منش
2-باقر پوریان-محمد حسین-قاچاق انسان از دیدگاه حقوق بینالملل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران – آبان 1383 – دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم – استاد راهنما: دکتر محمد علی مهدوی ثابت – استاد مشاور: محمد ایراهیم شمس ناتری
3-جعفریان-سید مجتبی-قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی – زمستان 1386 – دانشگاه آزاد واحد مشهد – استاد راهنما: جناب آقای حبیب زاده- استاد مشاور: جناب آقای دکتر شیخالاسلامی
4-رمضانی عباس قلعه – نرگس – قاچاق انسان با رویکرد به حقوق بینالملل – پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی –
1384