حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی نقدی، ارزش اسمی سهام


 

سود سهمی به وسیله اغلب سهامداران ارزشمند تلقی میشود. اما آنها نمیتوانند تشخیص دهند که سود سهمی بر ثروت آنان هیچ تأثیری ندارد و بنابراین به تنهایی ارزشی برای آنان ندارد. اعلام سود سهمی همان سرمایه گذاری سود گذشته سرمایه گذاران می باشد. بنابراین اعلام سود سهمی روش رسمی تشخیص سودی است که سهامداران قبلا در اختیار داشته اند. سود سهمی صرفا مالکیت بر شرکت را به تعداد بیشتری از گواهی سهام تقسیم می کند. سود سهمی به آسانی یک بخش از یک شرکت را به تعداد تکه بیشتری تبدیل می کند.
در حقیقت سود سهمی به سهامداران منفعت ویژه یا اضافهای نمیدهد و نسبت مالکیت را در شرکت تغییر نمیدهد.
همانگونه که در بخش قبلی گفته شد بزرگترین منفعت انتشار سود سهمی همان اثر روانی مطلوب آن به سهامداران میباشد، به همین دلیل سهامداران از توزیع سهام جایزه استقبال میکنند.
عیب سود سهمی از نقطه نظر شرکت این است که مدیریت آن نسبت یه سود تقسیمی نقدی گرانتر می باشد. اگر شرکت سود سهمی کمی به طور دوره ای منتشر کند، این کار به نفع شرکت نمی باشد. تحلیل گران سرمایه گذاری، سود هر سهم را برای انتشار سود سهمی کم تعدیل نمی کنند و فقط انتشار سود سهمی بسیار زیاد توسط آنان تعدیل می شود.
2-6-4 تجزیه سهام
تجزیه سهام روشی برای کاهش ارزش اسمی سهام و افزایش تعداد سهام می باشد. تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام را کاهش و تعداد سهام را افزایش می دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی میماند. به طور کلی هدف از تجزیه سهام چند چیز است:
افزایش تعداد سهام
گسترش مالکیت
رساندن قیمت سهام به محدوده نرمال (مطلوب) بازار
افزایش گردش سهام شرکت
بعضی از شرکتها برای اینکه قیمت سهامشان به کمتر از سطح معینی تنزل نکند اقدام به تجزیه معکوس می نمایند یعنی تعداد سهام خود را کاهش و ارزش اسمی هر سهم را افزایش می دهند.
2-6-5 تجمیع سهام
به جای افزایش تعداد سهام منتشره شرکتی ممکن است بخواهد آنها را کاهش دهد. این اقدام در حالتی صورت میگیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته و با این روش قیمت بالا میرود. البته بالا رفتن قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت دارد.
2-6-6 بازخرید سهام
در برخی از کشورها گاه بجای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری می کنند و آنها را در شرکت نگهداری می کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد، بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود، زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد، طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد. در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتر بفروشد.
قیمت تعادلی که شرکت برای بازخرید سهم خود پیشنهاد میکند.
که در آن:
: قیمت بازار هر سهم پس از توزیع