حقوق مالکیت صنعتی، عوامل اقتصادی، مالکیت صنعتی

 

۲_۳_۱_ نظریه سیکل محصول و FDI
سیمون کوزنتس د ر سال۱۹۵۳، به دنبال تحقیق مفصل خود درمورد تحول دراز مدت سی و پنج صنعت مختلف د ‏ریافت که اگر حجم فروش یک صنعت را روی یک نمودار منعکس سازد ، الگوی تشریح شده به صورت نمودار ۲_۱ به دست می آید.

نموادار سیکل محصول (۲_۱)
ور نون در سال ‏۱۹۶۶و هیرش درسال ۱۹۶۷ نظریه هایی را درزمینه تجارت بسط داد ‏ند که نشان می دا د تولید کالاهای جدید ابتدا د ‏رکشورهای پیشرفته آغاز می شود، اما بعدها تولید این کالا ها در ‏کشورهای دیگر نیز متداول می شود. استدلال اصلی آنها این بود که د ‏ر سیکل زندگی هر محصول صنعتی، نیاز به عوامل ‏تولید تغییر خواهدکرد. حجم فروش، روش های تولید، نهاده های تولید، قیمتها، و‏سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را درهر مرحله از تولید مشخص می سازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسانی برخورد ار نیستند از طرف دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دوره های متفاوت جای یکدیگر را می گیرند. ویژگیهای سیکل محصول در جدول (۲_ ۱) مشخص شده است. مرحله تولید (یا مرحله مقدماتی) با هزینه واحد بالا و شدت کار بری زیاد مشخص می شود. دراین مرحله ، بندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده می شود. محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست. ورود به بازار بیشتر متکی به دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهار ‏تهای تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری می کند. از این رو، می توان قیمت بالا یی برای محصول تعیین کرد. فقدان رقابت ، ‏تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روش های تولید توجیه می کند. محصولاتی که این روند را با موفقیت طی می کنند، وارد مرحله دوم می شوند. دراین مرحله, تولید و توزیع انبوه مطرح می شود. برای کاهش هزینه های تولید در هر جاکه امکان دا شته باشد روش های خط مونتاژ، فرایند های پیوسته، و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته می شود. نسبت کار به سرمایه کاهش می یابد و فرایند تولید سرمایه
جدول۲_۱ ویژگی های صنعت در مراحل مختلف سیکل محصول
مرحله بلوغ
مرحله رشد
مرحله تولید (مقدماتی)
مرا حل مختلف
ویژگیها
_ تولید به مقدار زیاد و فرایند با ثبات است.
_ ابداعات مهم اندک است.
_ روش های تولید انبوه به تدریج به کار بسته می شود.
_ تغییر فنون هنوز زیاد است.
_ تولید به مقدار کم
_ فنون به سرعت در حال تغییر است.
_ وابستگی به صرفه های خارجی زیاد است.
تکنولوژی