خاستگاه کارت امتیازی متوازن، شاخص های عملکرد مالی، کارت امتیازی متوازن

 

در مقایسه با برنامه ریزی شده
فن آوری
رهبری
یادگیری تولید
تمرکز بر تولید
زمان رساندن کالا به بازار
زمان برای تهیه نسل جدید کالا
زمان رسیدن به بلوغ
درصد تولید که معادل ۸۰درصد فروش باشد
زمان معرفی کالای جدید در مقایسه بارقبا
جدول ۲-۵ کارت امتیازی متوازن
۲-۴-۱-۲ دیدگاه درون سازمانی در چه کارهایی ما باید تعالی یابیم؟
دومین قسمت کارت امتیاز متوازن دیدگاه درون سازمانی را به مدیران ارائه می کند. معیارهای داخلی برای کارت امتیازات متوازن از آن بخش از فرایندها نشات می گیرند که حداکثر تاثیرات را برای جلب رضایت مشتریان دارند. عواملی که بر چرخه تولید، کیفیت، مهارت کارکنان و بهره وری تاثیر می گذارند از آن جمله هستند. شرکت ها همچنین باید سعی کنند توانایی ها اصلی داخلی خود را شناسایی و اندازه گیری نمایند. آن مجموعه از فن آوری های اصلی که احتیاجات جهت دسترسی به رهبری مداوم بازار را تامین می کند. شرکت ها باید تصمیم بگیرند که در چه فرایندها و رفتارهایی باید متبحر گردند و چگونه آنها را اندازه گیری نمایند.
۲-۴-۱-۳ دیدگاه نوآوری و یادگیری آیا ما می توانیم بهینه سازی و خلق ارزش ها را ادامه دهیم ؟
معیارهای فرایندهای مشتری و درون سازمانی در کارت امتیازات متوازن، پارامترهایی را که شرکت به عنوان مهم ترین عوامل جهت موفقیت در محیط رقابتی به حساب می آورند شناسایی می نمایند. اما هدف های موفقیت دائما در حال تغییر هستند. امروزه رقابت شدید جهانی بهینه سازی مداوم را درکیفیت تولیدات فعلی، فرایندها و توانایی برای تولید کالایی کاملا جدید و توسعه توانمندی ها را طلب میکند. توانمندی یک شرکت برای نوآوری، اصلاح و یادگیری، مستقیما به ارزش شرکت گره خورده است. یعنی فقط بوسیله قادر بودن به تولید و عرضه کالای جدید، افزایش ارزش برای مشتریان و بهینه سازی کارایی تولید و به صورت مداوم می توان به بازارهای جدید وارد شد، درآمدها و حاشیه ها را افزایش داد و بطور خلاصه رشد نمود و ارزش سهام شرکت را بیشتر کرد.
۲-۴-۱-۴ دیدگاه مالی ما در چشم صاحبان سهام چگونه به نظر می آییم؟
شاخص های عملکرد مالی نشان می دهد که آیا سیاست های راهبردی شرکت و بکارگیری و اجرای آنها تاثیری مثبت بر بهبود هدف نهایی گذاشته اند یا خیر ؟ اهداف مالی یا سود دهی، رشد و ارزش صاحبان سهام ربط دارند. اهداف مالی یک شرکت می توان بدین ترتیب تعریف کرد “بقاء،موفقیت و پیشرفت”. بقاء با جریان نقدینگی اندازه گیری می شد، موفقیت با رشد فروش سه ماهه و در آمد فعالیت های هر بخش و پیشرفت با افزایش سهم بازار هر قسمت و بازگشت بر دارایی ها. یک سیستم کنترل مالی که درست طراحی شده باشد میتواند در شکوفایی مدیریت کامل کیفیت، بسیار موثر باشد.
۲-۴-۲خاستگاه کارت امتیازی متوازن
ایده برای کسب و کار، حاصل مشاوره با برخی شرکت ها به منظور تعیین یک فرایند برنامه ریزی و کنترل عملکرد مناسب برای دهه ۱۹۹۰ میلادی بود و نخستین بار درسال ۱۹۹۲ توسط کاپلان و نورتن ارائه گردید. وابستگی روز افزون شرکت ها به منابع غیرمادی و معنوی دلیل عمده بود که به خاطرر آن تلاش و جستجو برای یافتن ابزارهای کنترل با بهره گرفتن از شاخص هایی غیر از شاخص های سنتی مالی ضروری به نظر می رسید.زمان آن رسیده بود که یک مفهوم جدید ایده های مختلفی که در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی اهمیّت یافته بودند را یکپارچه کند ؛ ایده ها عبارت بودند از