خانه داری، احتیاجات، خانواده

 

دادن خدمتکار در صورتی است که از خانواده با جاه و جلال و با حشمت باشد و در غیر این صورت زن خودش باید به انجام امور وظایف خانه داری برسند و در این زمینه نیز به عرف و جامعه نگاه می کنیم .
درباره خدمتکار در دو صورت برزوج واجب می شود که برای زوجه خویش خدمتکار بگیرد
1-اگر از خانواده با تجمل و اهل خدمتکار باشد برمرد واجب است که برای همسرش خدمتکار تهیه نماید .
2-اگر زوجه مرض یا نقصان داشته باشد که نتواند کار بکند و ماده 1107 ق . م به این امر اشاره نموده است.
خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء .
برزوج لازم نیست که کنیز را بخرد وزیادتر از یکی نیز واجب نیست هر چند در خانواده پدرش چند تا کنیز داشته ودر این مورد شوهرش منع زیاده از یک نوکر را می تواند بکند در ضمن نفقه ی خدمتکار برعهده زوج نیست .
چنانچه زوجه خدمتکاری داشته باشد که مرد به او راضی باشد که خوب و اشکالی در آن نیست اما اگر شوهر راضی به او نباشد می تواند او را بیرون کند و کسی دیگر را جای او به منزل آورد چنانچه زن بیان کند که اجرت کنیز را به من بده و من خودم خدمت خود را می کنم اجرت دادن برزوج لازم نیست .
5-1-وسایل بهداشتی :
آنچه زن برای زندگانی به آن محتاج باشد از اجزاء نفقه محسوب می شود از جمله چیزهائیکه زن در زندگی اش به آن نیازمند و محتاج است وسایل بهداشت وآرایش زن است .
وسایل بهداشت آن چیزی است که با آن کثافت را از بدن پاک کند چون شانه ، روغن ، صابون (سرمه و بوی خویش و اجرت حمام لازم نیست ) در یک صورت اجرت حمام لازم می شود آن هم زمانی که سرما باشد و حمام در منزل نباشد یا متعارف نباشد و یا غیر ممکن به طور کلی به هر جهتی دشوار باشد برمرد لازم است .
بنابراین لوازم آرایش و بهداشت نیز جزء نفقه زوجه می باشد هر چند در این زمینه ماده ای به چشم نمی خورد .
پس بنابر آنچه بیان شد می توان گفت که بوی خوش و سرمه جزء نفقه زن نیست و در زمان حاضر وسایل آرایش را شامل می شود که هر چند این ها جزء نفقه بشمار نیامده است اما با توجه به این که این ها نوعی زینت و از احتیاجات زن محسوب می شود به نظر می رسد که مرد بهتر است به تهیه آنها بپردازد .
همانگونه که حدیث از پیامبر (ص) بیان شده که می فرماید :
ان من خیر نسائکم الوادود السیره العزیزه فی اهلها الذلیه مع بعلها المتبرجه من زوجها الحصان عن غیره التی تسمع قوله و تطیع امره پیامبر خدا ( ص) فرمود : بهترین زنان شما زنی است که بیشتر برای شوهرش آرایش و زینت می کند اما از بیگانگان خود را می پوشاند .
2-نفقه زوجه مریض :
از مباحث مهم که حائز اهمیت است و برهر کسی در زندگیش پیش می آید بیماری است راه درمان وهزینه هایی برای معالجه آن صرف می شود حال مخارج و مداوای زوجه مریض تا چه حدی برزوج واجب می شود .
برای تهیه داروهای متعراف که احتیاج به آن ها به علت بیاری و دردهایی است که کمتر کسی در طول سال به آن مبتلا نمی شود علی الظاهر دارو و مخارج سنگینی که احتیاج به مخارج بسیار سنگینی داشته احتیاج به هزینه های بالا دارد و اصولا افرادی به آنها مبتلا می شود مثل رگل – جزء نفقه واجب برشوهر نیست .
مخصوصا اگرمعالجه همسر احتیاج به مخارج سنگین داشته باشد اجرت رگ زدن یا حجامت در صورت احتیاج محل تامل و اشکال است .
در زمینه بیماری و ابتلاء پرداخت نفقه آن دو حالت وجود دارد :

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.