خانواده به عنوان عضوی از جامعه، روش تجزیه و تحلیل داده ها، خانواده به عنوان خانواده

 

۱-۹-۱ خانواده به عنوان مالک
۱-۹-۲ خانواده به عنوان کارمند
۱-۹-۳ خانواده به عنوان خانواده
۱-۹-۴ خانواده به عنوان عضوی از جامعه
و همچنین یک بخش شامل عملکرد است که شامل ۴ متغیر وابسته :
۱-۹-۵ مالی
۱-۹-۶ مشتری
۱-۹-۷ فرایندهای داخلی
۱-۹-۸ نوآوری و رشد
هستند برای اندازه گیری و سنجش متغیرها از الگوی کرایگ و مورس (۲۰۱۰) برای بخش الزامات کسب و کار و از الگوی نورتن و کاپلان (۱۹۹۲) برای بخش عملکرد استفاده شد.
۱-۹-۱ خانواده به عنوان مالک: از طریق ۴ متغیر: رشد کسب و کار خانوادگی، تحکیم عملیات اصلی کسب و کار، متنوع سازی و رشد کسب کار و اجرای ساختارهای کسب و کار برای متنوع سازی و رشد کسب کار سنجش شد.
۱-۹-۲ خانواده به عنوان کارمند: از طریق ۳ متغیر: تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو رده ی شغلی: ۱) اجرایی و ۲) مدیریتی، تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است و وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است، سنجش شد.
۱-۹-۳ خانواده به عنوان خانواده: از طریق ۴ متغیر: تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده، بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار، تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت، و ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است، سنجش شد.
۱-۹-۴ خانواده به عنوان عضوی از جامعه: از طریق ۴ متغیر: شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران، شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه بومی، شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها و به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی سنجش شد.
بعد مالی عملکرد: از طریق ۳ متغیر: سود، بازده سرمایه گذاری و فروش
۱-۹-۶ بعد مشتری عملکرد: از طریق ۲ متغیر: وفاداری مشتری و رضایت مشتری
۱-۹-۷ بعد فرایندهای داخلی عملکرد: از طریق ۳ متغیر: مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده و ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار
۱-۹-۸ بعد نوآوری و رشد عملکرد: شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت، محیط کسب و کار جذاب
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران، داده های جمعیت شناختی تحقیق را با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ها از لحاظ میانگین، انحراف از معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرها پرداخته شده است.