داده، ارزش، اﻃلاﻋﺎت

 

-۴ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃلاﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟
۶
-۵ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃلاﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد؟
-۶ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﻓﻨﺂوری اﻃلاﻋﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ؟
-۶-۱ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
-۱ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری دارد.
-۲اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
-۳آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺪ ﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد .
-۴ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﻌﻬﺪ و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی روز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داری دارد.
-۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄلاﺣﺎت
دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را اﻃلاﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ، داده ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺧلاﺻﻪ ﺷﺪه را درﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی، ذﺧﯿﺮه، ﭘﺎلاﯾﺶ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﻮﻧﺪ (اﺑﻄﺤﯽ، ﺻﻠﻮاﺗﯽ، (۱۳۸۵
داﻧﺶ:
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﯿﺎل از ﺗﺠﺎرت، ارزش ﻫﺎ، اﻃلاﻋﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرب و اﻃلاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داﻧﻨﺪه آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺨﺎزن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در اﻋﻤﺎل روﺗﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را دﯾﺪ. (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎک،(۲۰۰۷
۷
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺷﮑﺎر و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ داﻧﺶ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻠﻖ ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺖ . (داﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎک،(۲۰۰۷
-۸-۱ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن