داده های جمع آوری شده، محاسبه آلفای کرونباخ، روش تحقیق بر حسب هدف

 

.
مشتری ( costumer): یعنی تقاضاکنندگان . آنان که میخواهند نیاز وخواسته خود را از طریق بنگاه براورد سازند. (روستا،۱۳۸۹٫؛ ۵۶)
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
-تحقیق انجام شد ه کاربردی بوده واز نظر امکان کنترل متغیر ها از نوع تحقیق غیر آزمایشی ودسته بندی تحقیقات از نوع تحقیقات توصیفی- هبستگی میباشد
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش جمع آوری اطاعا ت
دراین تحقیق برای جمع اوری دا ده ها از دو روش زیر استفاده شده است
مطالعه کتاب خانه ای
در این روش اطلاعات از طریق مطالعه کتب-نشریات ،منابع اینترنتی و با پایگاه های اطلاع رسانی جمع آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به بقیه فیش برداری –ترجمه ی خارج اقدام گردید.
مطالعه میدانی
برای جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا پرسش نامه بین جامعه آماری در شعب بانک تجارت پخش می شود و مجموع داده های جمع آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرم افزار آماری SPSSمورد تحلیل قرار گرفته است.
ا بزار جمع آوری داده
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ایزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایش ، عبارتی است از مجموعه ای پرسشنامه هدف داری که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ،نظر دیدگاه ویژه یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار بند توجه کرد: {خاکی،۱۳۸۱-۲۴۳}
الف)انتخاب موضوع سوال ب) محتوای سوال ج)جمع بندی پرسش ها د) اتخاب بندی سوال
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریا نس نمره های هرزیر مجموعه سوال پرسشنامه واریانس کل را محاسبه کرد(سرمد.دیگران؛ ۱۳۷۶،۶۹)

n=تعداد سوالات تست شده
iواریا نس سوال = Si2