دانشگاه علامه طباطبائی، تجزیه و تحلیل دادههای، تجزیه و تحلیل دادهها

 

مقدم و لاهیجی (۱۳۹۱)، در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع پرداختهاند. ایشان بدین منظور عوامل موثر بر وفادرای مشتریان بانکهای پارسیان و اقتصاد نوین را بر اساس ابعاد مدل سازمان های پاسخگوی سریع بر پایه کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، سرعت ارائه خدمات، انعطاف پذیری، نوآوری و همچنین تصویر ذهنی مورد بررسی قرار دادهاند. بدین منظور نمونه اماری به صورت تصادفی از ۲۷۰ نفر از مشتریان هر یک از یانکها انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شش عامل کلیدی کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، سرعت ارائه خدمات، تصویر ذهنی، نوآوری و انعطافپذیری به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر وفادرای مشتریان بانکهای خصوصی داشتهاند.
طیبی و همکاران (۱۳۹۱)، در مطالعهای به بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر تهران پرداختهاند. ایشان در این مطالعه از دیدگاه ۲۴۲ نفر از بیماران سرپایی مراجعهکننده به کلینیکهای بیمارستانهای منتخب شهر تهران با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد سروکوال و نیز پرسشنامه استاندارد وفاداری خدمت استفاده نمودهاند و همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده استفاده کردهاند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارائه شده وجود دارد و مهمترین ابعاد وفاداری رفتار شکایتی بود.
جلیلیان و همکاران (۱۳۹۱)، در مطالعهای تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرفکنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان برای محصول لپتاپ شرکت دل پرداختهاند. جامعه آماری این مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی بودند. برای انتخاب نمونه از نمونهگیری طبقهای نسبتی و در دسترس استفاده شده است و تعداد ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه برند به جز بعد اگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویزه برند بر قصد خرید اثر میگذارد.
خیبری و همکاران (۱۳۹۲)، در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان باشگاه های بدنسازی در ارتباط دهان به دهان پرداختهاند. ایشان در این مطالعه به بررسی تاثیر چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و تخصص بر کیفیت رابطه و تاثیر کیفیت رابطه بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی میپرازد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی مردان شهر تهران بود. یک نمونه تصادفی خوشه ای ۴۷۵ نفره انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که چهار متغیر اعتماد، تعهد، ارتباطات و شایستگی تاثیر معنیداری بر کیفیت رابطه و کیفیت رابطه نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر ارتباط دهان به دهان در میان مشتریان باشگاه ها داشته است.
جدول (۲-۲): پیشینهی تحقیق (مطالعات خارجی)
عنوان تحقیق
مولفان
سال
نتایج
ارتباط بین ادراک مصرف کننده و رضایت مصرف کننده
باون
۲۰۰۱
با تبلیغات دهان به دهان ارائه خدمت به مشتریان هزینه کمتری به همراه دارد.
به بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و توریسم
لیتوین و همکاران
۲۰۰۷
نتایج مطالعه نشان داد که بازاریابان باید روشها و تکنولوژی های EWOM را که در حال ظهور میباشد به منظور کارایی بیشتر یاد بگیرند.