دانشگاه علوم پزشکی، فرضیه های تحقیق، فرضیه های فرعی

 

از طرفی اقتصاد رقابتی مراقبت‌های بهداشتی درمانی و نیز پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در واحدهای خدماتی سازمان‌‌های بهداشتی درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهای نوین مدیریتی و سازمانی کرده است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر ISO 9000 TQM , ، مهندسی مجدد، و …. اشاره کرد. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه‌ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری است. (گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۲).
این تحقیق در راستای اهداف آن به بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوع کاهش تصدی‌گری نظام خدمات بهداشتی -درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخته شده است و با انجام آن و در گام بعد اجرای عملی تحقیق ، بتوان پاسخ مناسبی به مشکلات مرتبط با موضوع تحقیق داده شود. در واقع یکی از مهمترین دلایل انجام مطالعه شاید این حقیقت باشد که اجرای پروژه‌های خصوصی سازی و واگذاری خدمات به بیرون، در سازمان‌ها به دلایل مختلف نظیر عدم تحلیل وضعیت، فقدان الگو و برنامه های مناسب اجرایی و …. با مشکل مواجه می شود ، و لذا سعی ‌گردید با تمهیداتی که در این تحقیق در نظر گرفته شده بتوان درصد موفقیت این گونه اقدام‌ها را در آینده در کشور بالا برد و بدین ترتیب به آنچه که هدف اصلی از اجرای چنین اقداماتی است، دست یافت .

۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی:
تاثیر خصوصی سازی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱-۴-۲ اهداف فرعی:
۱٫ بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۲٫ بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بهره وری بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۳٫ بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد اشتغال بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱-۵ فرضیه های تحقیق
پژوهش حاضر برای دستیابی به فرضیه های زیر انجام می پذیرد:
۱-۵-۱ فرضیه اصلی:
– خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران می شود؟
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی:
فرضیه اول:
۱٫ خصوصی سازی بر عملکرد مالیبیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر می باشد؟
فرضیه دوم:
۲٫آیا خصوصی سازی بر عملکرد بهره وری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر
می باشد؟
فرضیه سوم:
۳٫ آیا خصوصی سازی خصوصی بر عملکرد اشتغال بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر می باشد ؟